Ubezpieczenie na życie od A do Z - chroń siebie i rodzinę
aktualne:

27.01.2021

ABC Podstawowe ubezpieczenie na życie

ABC podstawowego ubezpieczenia na życie to najważniejsze zasady polisy ochrony życia. Tu znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy na życie i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek naszej śmierci.
 • Ubezpieczenia na życie zawieramy po to, by chronić naszych bliskich przed finansowymi skutkami naszej śmierci.
 • Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczamy bliskie osoby, ponieważ sami nie skorzystamy z polisy.
 • Wypłatę z ubezpieczenia otrzymają osoby, które wymienimy w polisie (osoby uposażone).
 • Ubezpieczenie na życie obejmuje wszystkie przyczyny śmierci.
 • Kupując polisę na życie wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone na wypadek śmierci.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie w OWU. Przeczytanie OWU przy tak złożonym ubezpieczeniu jest niezbędne.
 • Ubezpieczenie na życie możemy rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
 • Ubezpieczenie na życie jest wymagane przez banki do zabezpieczenia kredytu hipotecznego.
 • Ubezpieczenie na życie zawieramy na długi okres.
 • W całym okresie ubezpieczenia zobowiązujemy się do regularnego wpłacania składki ubezpieczeniowej.
 • Kupując polisę na życie, decydujemy o:
sumie ubezpieczenia - czyli wysokości świadczenia wypłaconego na wypadek śmierci
okresie ubezpieczenia - 5 lat, 10 lat, 20 lat itd.
wpłatach składki - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

 

 • W polisie wskazujemy osoby uposażone, które otrzymają odszkodowanie po naszej śmierci (ustalamy % sumy ubezpieczenia dla każdej z osób).
 • Zawarcie ubezpieczenia na życie wymaga oceny naszego zdrowia w ankiecie medycznej oraz często badań lekarskich (koszt badań ponosi TU).
 • Pamiętajmy, że informacje w ankiecie medycznej muszą być zgodne z prawdą.
 • Ubezpieczenie na życie możemy wykupić dla innych osób, np. członków rodziny i opłacać składkę za wszystkich ubezpieczonych.
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 1 roku życia do 66 roku życia.
 • Możemy odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie w terminie 30 dni od jej zawarcia. Oświadczenie przekazujemy Ubezpieczycielowi na piśmie.
 • Możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie w trakcie trwania polisy zgodnie z zapisami OWU.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ocenia prawdopodobieństwo naszej śmierci na skutek choroby i nieszczęśliwego wypadku.

Co ma znaczenie:

 • nasz wiek
 • przebyte choroby
 • choroby występujące wśród krewnych
 • obecny stan zdrowia
 • wykonywany zawód
 • uprawiane sporty ekstremalne

Wysokość składki zależy także od:

 • sumy ubezpieczenia (np. 100.000 zł odszkodowania na wypadek śmierci)
 • okresu ubezpieczenia (np. 10 lat, 20 lat)
 • częstotliwości wpłat składki (np. co miesiąc, 1 raz w roku)
 • wykupionych ubezpieczeń dodatkowych
 • ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich przed problemami finansowymi po naszej śmierci
 • wypłata z polisy ubezpieczeniowej zapewni naszej rodzinie komfort życia, gdy nas zabraknie
 • dodatkowe ubezpieczenia do polisy na życie ochronią nas przed skutkami chorób i wypadków - warto dokupić je do polisy

Ubezpieczyciel ocenia ryzyko śmierci osoby ubezpieczonej i decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie. Jeśli ryzyko śmierci jest zdaniem TU zbyt duże - nie wykupimy polisy na życie.

 • Gdy stan zdrowia osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest zły lub ryzyko wystąpienia chorób jest bardzo wysokie (jest to indywidualna ocena Ubezpieczyciela).
 • Gdy wiek osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest wyższy niż akceptuje Ubezpieczyciel (np. pow. 66 lat).
 • Śmierć po długotrwałej chorobie.
 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
 • Śmierć w trakcie operacji.
 • Śmierć z przyczyn naturalnych.
 • Śmierć w wyniku samobójstwa.
 • Gdy śmierć była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem.
 • Gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych.
 • Gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo (TU musi wypłacić odszkodowanie jeśli polisę zawarto odpowiednio wcześniej -  2 lata przed samobójstwem).
 • Gdy ubezpieczający zataił znane sobie informacje na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, o które pytał Ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% sumy ubezpieczenia.
 • Naszym obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto TU.
 • Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.
 • Nie otrzymamy także zwrotu wpłaconej składki, jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia przed śmiercią (sprawdź ubezpieczenie ze zwrotem).
 • Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy.
 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Wypłata świadczenia z polisy na życie jest wolna od podatku dochodowego.
 • Polisy na życie mają różne nazwy w różnych TU - trudno je porównać, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego.
 • Oferta ubezpieczenia na życie bardzo często zawiera inne ubezpieczenia, np. zdrowotne, oszczędnościowe.
 • Ubezpieczenie na życie możemy kupić dla całej rodziny w pakiecie.
 • Do zabezpieczenia naszych bliskich i naszej firmy na wypadek naszej śmierci.
 • Do zabezpieczenia kredytu hipotecznego na wypadek naszej śmierci.

Suma gwarantowana na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej jest często niewysoka. Warto ubezpieczyć się dodatkowo,  by zapewnić bliskim wyższe odszkodowanie.

 • Możemy ubezpieczyć się dodatkowo od śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Dla dodatkowej polisy także wybieramy oddzielną sumę ubezpieczenia.
 • Polisa na wypadek śmierci NNW daje naszym bliskim lepsze zabezpieczenie finansowe.
 • Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się często, dlatego warto się zastanowić nad dodatkową polisą.

Zakup podstawowego ubezpieczenia na życie nie jest w Polsce popularny. Najczęściej łączymy polisę na życie z ubezpieczeniami, które chronią również nasze zdrowie. Dodatkowe polisy zwiększają ochronę i zabezpieczają nas nie tylko na wypadek śmierci.

Popularne ubezpieczenia do podstawowej polisy na życie:

 • NNW zdrowotne
 • Poważne zachorowania
 • Leczenie Szpitalne
 • Inwalidztwo
 • Choroby nowotworowe
 • Skorzystaj ze wsparcia doradcy ubezpieczeniowego Open Brokers.
 • Razem z doradcą przygotujesz wniosek o zawarcie polisy na życie. Może być konieczna ankieta medyczna lub badania lekarskie. Przygotuj informacje na temat swojego stanu zdrowia.
 • Wybierz wysoką sumę ubezpieczenia i sprawdź, jaka wartość została wpisana do polisy.
 • Wybierz okres ubezpieczenia i rodzaj wpłat składki.
 • Zdecyduj, kto otrzyma wypłatę odszkodowania po Twojej śmierci.
 • Zastanów się nad wyborem dodatkowych polis dla ochrony Twojego zdrowia.
 • Zapytaj doradcę o szczegóły polisy i przeczytaj OWU.
W podstawowym ubezpieczeniu na życie szkoda dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej.
 • świadczenie z polisy otrzymują osoby uposażone - czyli wskazane w polisie przez osobę ubezpieczoną
 • śmierć osoby ubezpieczonej zgłaszamy do Ubezpieczyciela
 • przedstawiamy stosowną dokumentację: protokoły Policji, dokumentację medyczną oraz akt zgonu
 • Ubezpieczyciel przeprowadzi analizę dokumentacji i stwierdzi, czy przyczyny i okoliczności śmierci zobowiązują go do wypłaty świadczenia
 • na wypłatę świadczenia TU ma 30 dni od dnia zgłoszenia śmierci
© 2014-2020 Open Brokers