Ubezpieczenia zdrowotne do polisy na życie - co warto wybrać

ABC Ubezpieczenia dodatkowe do polisy na życie

ABC polis dodatkowych do ubezpieczenia na życie to najważniejsze zasady dodatkowej ochrony zdrowia
do polisy na życie. Tu znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania 
z ubezpieczenia.

Podstawowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę odszkodowania wyłącznie z powodu śmierci osoby ubezpieczonej.
W codziennym życiu spotykają nas jednak inne zdarzenia losowe, jak choroby, czy nieszczęśliwe wypadki.
Warto ubezpieczyć się dodatkowo, by chronić siebie i bliskich przed poważnymi skutkami utraty zdrowia.
Oto zestawienie najbardziej popularnych i wartościowych ubezpieczeń dodatkowych.

Co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie od poważnych zachorowań zapewnia nam wypłatę świadczenia w przypadku poważnej choroby.
 • Ubezpieczenie od poważnych zachorowań zawieramy jako część podstawowej polisy na życie.
 • W polisie ustalamy oddzielną sumę ubezpieczenia.
 • Wybieramy także wariant (zakres) ochrony, czyli listę chorób, które obejmuje ubezpieczenie.
 • Gdy otrzymamy diagnozę lekarską i potwierdzenie zachorowania - Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie zgodnie z wybraną sumą ubezpieczenia (na podstawie dokumentacji medycznej).

 

Jaką pomoc możemy otrzymać.

Lista chorób, które najczęściej obejmuje ubezpieczenie:

 • udar mózgu
 • zawał serca
 • choroba nowotworowa
 • utrata mowy, słuchu, wzroku
 • choroba Alzheimera, Parkinsona
 • przeszczep narządów
 • całkowity niedowład ciała
 • śpiączka
i inne

 

Zawarcie umowy.

 • Na wysokość składki wpływa: wiek osoby ubezpieczonej, suma i okres ubezpieczenia, wybrany wariant ochrony, stan zdrowia.
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 18 roku życia do 69 roku życia.
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać badań lekarskich, ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia od poważnych zachorowań, dlatego to ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy.
 • W ubezpieczeniu mogą wystąpić wyłączenia odpowiedzialności TU, czyli takie okoliczności, które zwalniają Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania (np. nietrzeźwość).

 

Wypłata świadczenia.

 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza nasze zachorowanie.

Co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie "leczenie szpitalne" zapewnia nam wypłatę świadczenia w związku z pobytem w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • W ramach ubezpieczenia możemy otrzymać:
~  odszkodowanie za każdą dobę pobytu w szpitalu
~  odszkodowanie za operację lub zabieg chirurgiczny
 • Ubezpieczenie "leczenie szpitalne" zawieramy jako część podstawowej polisy na życie.
 • W ubezpieczeniu "leczenie szpitalne" możemy wybrać wariant ochrony, czyli wysokość wypłacanego odszkodowania.

 

Zawarcie umowy.

 • Na co zwrócić uwagę:
~    wysokość odszkodowania za dobę pobytu w szpitalu (opisana kwotowo lub procentowo)
~    minimalny czas pobytu w szpitalu, który uprawnia do otrzymania świadczenia (np. 10 dni)
~    przyczyny hospitalizacji, które nie są objęte ubezpieczeniem (np. związane ze spożyciem alkoholu, sportami ekstremalnymi, rehabilitacją, chorobą przewlekłą, chirurgią plastyczną i stomatologiczną
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony, np. od 6 miesiąca życia do 63 roku życia.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia "leczenie szpitalne", dlatego to ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy.
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać badań lekarskich, ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.

 

Wypłata świadczenia.

 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza nasz pobyt w szpitalu lub wykonaną operację.

Co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie na wypadek nowotworu zapewnia nam wypłatę odszkodowania oraz wsparcie medyczne w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej.
 • Ubezpieczenie na wypadek nowotworu zawieramy jako część podstawowej polisy na życie.
 • Część Ubezpieczycieli oferuje także samodzielnie ubezpieczenie od następstw chorób nowotworowych.
 • W polisie ustalamy oddzielną sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, jaką możemy otrzymać od Ubezpieczyciela w przypadku choroby.
 • Wybieramy także wariant (zakres) ochrony, czyli listę chorób nowotworowych, które obejmie nasza polisa.
 • Ubezpieczenie obejmuje złośliwe i niezłośliwe odmiany chorób nowotworowych.
 • W ramach ubezpieczenia na wypadek nowotworu możemy otrzymać wyższą kwotę świadczeń, niż wybrana suma ubezpieczenia - nawet do 150%.
 • Nie wykupimy ubezpieczenia jeśli zdiagnozowano u nas wcześniej chorobę nowotworową.

 

Jaką pomoc możemy otrzymać.

świadczenie pieniężne ustalone procentowo w polisie ubezpieczeniowej

 • przy stwierdzeniu choroby nowotworowej
 • w przypadku chemioterapii i radioterapii
 • za przebytą operację
 • za rehabilitację
 • za nawrót choroby
 • za powrót do zdrowia

wsparcie medyczne

 • assistance medyczny
 • diagnoza innego specjalisty
 • wsparcie psychologa
 • infolinia medyczna
 • opieka nad dziećmi

Ochrona z ubezpieczenia może nie obejmować chorób, które wystąpiły niedługo po zawarciu umowy (np. w pierwszych 3 miesiącach od zakupu polisy).

 

Zawarcie umowy.

 • Na wysokość składki wpływa: wiek osoby ubezpieczonej, suma i okres ubezpieczenia, wybrany wariant ochrony, stan zdrowia.
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 20 roku życia do 59 roku życia.
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać badań lekarskich, ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia na wypadek nowotworu  dlatego to bardzo ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy.

 

Wypłata świadczenia.

 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie z polisy, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza diagnozę choroby nowotworowej i przebyte leczenie.

Co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie od inwalidztwa zapewnia wypłatę odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała i jest jedyną przyczyną inwalidztwa.
 • Ubezpieczenie od inwalidztwa zawieramy jako część podstawowej polisy na życie.
 • W polisie ustalamy oddzielną sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, jaką możemy otrzymać od Ubezpieczyciela w przypadku inwalidztwa.
 • Wysokość odszkodowania jest obliczana jako część (procent) od wybranej sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczyciel ustala w OWU rodzaje uszkodzeń ciała i procentową wartość odszkodowania za każde uszkodzenie.
 • Inwalidztwo może mieć charakter:

~   całkowity - gdy tracimy zdolność do wykonywania pracy zarobkowej (w przypadku dziecka oznacza całkowitą zależność od innych osób)
~   częściowy - gdy uszkodzenie ciała jest trwałe, ale stan zdrowia pozwala na samodzielność.

 

Jaką pomoc możemy otrzymać.

Uszkodzenia ciała, które może objąć ubezpieczenie od inwalidztwa:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy
 • utrata kończyny
 • uszkodzenie płuca, wątroby, żołądka
 • utrata nerki
 • poparzenie II i III stopnia

i inne

 

Zawarcie umowy.

 • Na wysokość składki wpływa: wiek osoby ubezpieczonej, suma i okres ubezpieczenia.
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 1 roku życia do 70 roku życia.
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać badań lekarskich, ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia od inwalidztwa, dlatego to ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy.
 • W ubezpieczeniu mogą wystąpić wyłączenia odpowiedzialności TU, czyli takie okoliczności, które zwalniają Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania (np. nietrzeźwość, prowadzenie pojazdu bez uprawnień).

 

Wypłata świadczenia.

 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza trwałe inwalidztwo.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym NNW.

 • NNW zdrowie czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie dobrowolne i osobowe (dotyczy naszego zdrowia i życia).
 • NNW zdrowie zapewnia rekompensatę finansową w przypadku trwałej utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • NNW zdrowie może pokryć także koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, pobytu w szpitalu.
 • Wysokość odszkodowania z NNW określana jest procentowo, jako stopień utraty zdrowia.  Odszkodowanie jest liczone jako część wybranej sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za szkodę. Dlatego warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia w NNW.
 • NNW zdrowie zapewnia także wypłatę odszkodowania z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie NNW zdrowie zawieramy jako część podstawowej polisy na życie, ale możemy także wykupić taką polisę niezależnie od ubezpieczenia na życie.

 

Jaką pomoc możemy otrzymać z ubezpieczenia NNW.

 • świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • świadczenie za uszkodzenie ciała

 

Rozszerzenia ochrony, które zwykle wymagają dopłaty:

 • świadczenie za śmierć
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji
 • zwrot kosztów zakupu leków, protez
 • świadczenie za pobyt w szpitalu
 • świadczenie z tytułu całkowitego inwalidztwa
 • assistance medyczny

 

Zawarcie umowy NNW.

 • Na wysokość składki wpływa suma i okres ubezpieczenia oraz wariant ochrony
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia NNW zdrowie, dlatego to ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy.
 • W ubezpieczeniu mogą wystąpić wyłączenia odpowiedzialności TU, czyli takie okoliczności, które zwalniają Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania (np. nietrzeźwość, prowadzenie pojazdu bez uprawnień).

 

Wypłata świadczenia z NNW.

 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza uszczerbek na zdrowiu i przebyte leczenie.
 • Ubezpieczyciel wyznaczy także spotkanie z komisją lekarską, która oceni rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu na podstawie dokumentacji i badania lekarskiego.
© 2014-2023 Open Brokers