Ubezpieczenie na dożycie - sprawdź jak się ubezpieczyć
aktualne:

17.12.2018

ABC Ubezpieczenie na dożycie

Tu znajdziesz najważniejsze zasady ubezpieczenia na dożycie. W ABC znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie na dożycie zapewnia nam wypłatę świadczenia, gdy dożyjemy do końca polisy ubezpieczeniowej lub osiągniemy określony w polisie wiek.
 • W przypadku naszej śmierci przed datą ustaloną w polisie, nasi bliscy nie otrzymają świadczenia (chyba że w umowie jest zapisana klauzula o zwrocie składek).
 • Składka wpłacana regularnie do TU może być inwestowana i przy wypłacie powiększona o odsetki.
 • Kupując polisę na dożycie wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone, gdy dożyjemy do dnia określonego w polisie.
 • Polisę na dożycie można połączyć z polisą na życie – wówczas otrzymujemy podwójną ochronę.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na dożycie w OWU. Przeczytanie OWU jest niezbędne.
 • Ubezpieczenie na dożycie zawieramy na długi okres.
 • W całym okresie ubezpieczenia zobowiązujemy się do regularnego wpłacania składki ubezpieczeniowej.
 • Na koniec okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci nam ustalone świadczenie pieniężne.
 • Kupując polisę na dożycie, wybieramy:
-  sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia wypłaconego na koniec okresu polisy
-  okres ubezpieczenia - 10 lat, 15 lat, 20 lat itd.
-  rodzaj wpłat składki - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie
-  sposób wypłaty świadczenia na koniec okresu - jednorazowo lub w formie renty.

 

 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 18 roku życia do 61 roku życia.
 • Możemy odstąpić od umowy ubezpieczenia na dożycie w terminie 30 dni od jej zawarcia. Oświadczenie przekazujemy Ubezpieczycielowi na piśmie.
 • Możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na dożycie w trakcie trwania polisy zgodnie z zapisami OWU. Otrzymamy wtedy zwrot części wpłaconych składek.
 • Decyzję o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania polisy warto przemyśleć, aby nie utracić wpłaconych składek.

Wysokość składki zależy od:

 • sumy ubezpieczenia (np. 100.000 zł świadczenia za dożycie do określonej daty)
 • okresu ubezpieczenia (np. 10 lat, 15 lat, 20 lat)
 • częstotliwości wpłat (np. co miesiąc, 1 raz w roku)
 • Jeśli dożyjemy do dnia ustalonego w polisie, otrzymamy świadczenie od TU zgodne z sumą ubezpieczenia.
 • Świadczenie możemy przeznaczyć na dowolny cel - na naszą emeryturę, dla dzieci, na podróże.
 • Ubezpieczenie na dożycie możemy połączyć z podstawową polisą na życie. Wówczas polisa chroni także naszych bliskich przed problemami finansowymi po naszej śmierci.
 • Jeśli w umowie ubezpieczenia jest zawarta odpowiednia klauzula, polisa na dożycie może chronić bliskich na wypadek naszej śmierci, ale zwykle do kwoty wpłaconych składek.
 • W polisie na dożycie nie otrzymamy świadczenia w przypadku śmierci (chyba że umowa uwzględnia taką ochronę).
 • W polisie ze zwrotem składki, odszkodowanie za śmierć jest wypłacane w pełnej kwocie gwarantowanej przez TU (suma ubezpieczenia).
 • W polisie na dożycie otrzymujemy ustaloną sumę ubezpieczenia „premię” za dożycie do dnia wskazanego w polisie.
 • W polisie ze zwrotem składki, otrzymujemy zwrot sumy składek wpłaconych na konto TU.

Szczególnym przypadkiem ubezpieczenia jest połączenie dwóch rodzajów polis: na życie i dożycie. Taka polisa zapewnia nam ochronę życia i gromadzenie oszczędności:

 • Świadczenie od TU zgodne z sumą ubezpieczenia, jeśli dożyjemy do dnia ustalonego w polisie.
 • Świadczenie dla naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.
 • Dla każdej z polis wybieramy odrębną sumę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci obejmuje:
~   śmierć po długotrwałej chorobie
~   śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
~   śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu
~   śmierć w trakcie operacji
~   śmierć naturalną

Polisolokata – co warto wiedzieć

 • Polisolokata to rodzaj ubezpieczenia na dożycie połączony z lokatą środków oferowany klientom przez banki.
 • Bank we współpracy z Ubezpieczycielem proponuje klientom lokatę "opakowaną" w polisę ubezpieczeniową.
 • Nasze oszczędności wpłacamy na rachunek bankowy, jak w tradycyjnej lokacie, ale stroną umowy jest Ubezpieczyciel.
 • Dzięki takiej formie oszczędzania zysk wypracowany na lokacie jest wolny od podatku dochodowego Belki.
 • Uczciwa polisolokata jest bezpieczna i nie wiąże się z ryzykiem utraty oszczędności.
 • Oprocentowanie lokaty zwykle odpowiada średniej ofercie na rynku lokat bankowych.
 • Po zakończeniu okresu polisolokaty, Ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę z polisy na dożycie - nasz wpłacony kapitał + zysk z lokaty.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady polisolokaty w OWU.

Zasady zawierania umowy polisolokaty

 • Umowę polisolokaty zwykle podpisujemy w naszym banku, ale zawieramy ją z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 • Okres trwania polisolokaty zależy od oferty banku i TU - zwykle jest to krótki okres od 6 do 12 miesięcy.
 • Minimalna kwota wymagana do zawarcia polisolokaty także zależy od oferty - np. 4.000 zł.
 • Umowę polisolokaty możemy wypowiedzieć, jak tradycyjną lokatę - w tej sytuacji otrzymamy zwrot wpłaconego kapitału bez wypracowanego zysku.

Główne cechy polisolokaty

 • bezpieczne lokowanie oszczędności.
 • brak podatku od zysku z polisolokaty (podatek Belki)
 • polisolokata nie ma związku z ryzykownym UFK (Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym)
 • ważne - stroną umowy polisolokaty jest Ubezpieczyciel, dlatego gwarancja wypłaty środków na wypadek upadłości TU leży po stronie UFG; oznacza to, że w razie upadłości TU - otrzymamy tylko 50% wpłaconych oszczędności (nie więcej niż 30 tys. euro)
 • Skorzystaj ze wsparcia Doradcy Ubezpieczeniowego Open Brokers.
 • Razem z doradcą przygotujesz wniosek o zawarcie polisy na dożycie.
 • Wybierz sumę ubezpieczenia i sprawdź, jaka wartość została wpisana do polisy.
 • Wybierz okres ubezpieczenia i rodzaj wpłat składki.
 • Zapytaj doradcę o szczegóły polisy i przeczytaj OWU.
© 2014-2018 Open Brokers