ABC ubezpieczenia na życie z UFK - sprawdź korzyści i ryzyko
aktualne:

17.12.2018

ABC Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

Tu znajdziesz najważniejsze zasady ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. W ABC polis na życie
z UFK znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym nie jest typowym ubezpieczeniem, ale rodzajem ryzykownej inwestycji połączonej z ubezpieczeniem na życie.
 • Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym polega na inwestowaniu własnych oszczędności i jest związane z ryzykiem inwestycyjnym - co oznacza że możemy utracić część wpłaconych pieniędzy lub zarobić na inwestycji.
 • W tym ubezpieczeniu wpłacamy składkę regularną lub składkę jednorazową - czyli znaczną kwotę własnych pieniędzy na konto Ubezpieczyciela.
 • Część składki jest inwestowana, a część zapewnia nam ochronę na wypadek śmierci, jak w podstawowym ubezpieczeniu na życie.
 • W części ubezpieczenia na życie – wybieramy sumę ubezpieczenia.
 • Nasze pieniądze są inwestowane, a Ubezpieczyciel zapewnia także ochronę finansową dla bliskich w przypadku naszej śmierci.
 • Jeśli inwestycja przyniesie straty - odszkodowanie za śmierć jest wypłacane w wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Polisa połączona z inwestycją jest związana z licznymi opłatami i kosztami, które są opisane w OWU do polisy.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w OWU. Przeczytanie OWU przy tak złożonym ubezpieczeniu jest niezbędne.
 • Pamiętajmy - ubezpieczenie z UFK nie jest polisolokatą.
 • Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym zawieramy na długi okres.
 • W tym okresie jesteśmy zobowiązani do wpłaty składek.
 • Rozwiązanie umowy wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi.
 • Podpisując umowę ubezpieczenia wybieramy:
~    sumę ubezpieczenia, która zapewni wypłatę świadczenia w przypadku naszej śmierci
~    sposób wpłaty składki – regularnie, czy jednorazowo (w wysokiej kwocie)
~    sposób inwestowania składki - samodzielnie lub ze specjalistą w TU
~    model inwestowania - bardziej lub mniej ryzykowny i listę funduszy inwestycyjnych
 • W polisie wskazujemy osoby uposażone, które otrzymają odszkodowanie po naszej śmierci (ustalamy % sumy ubezpieczenia dla każdej z osób).
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 18 roku życia do 71 roku życia.

Część polisy - fundusz kapitałowy:

 • Umowę zawieramy na długi okres i w tym czasie jesteśmy zobowiązani do wpłaty składek.
 • Część wpłaconej składki jednorazowej lub regularnej jest przeznaczana na inwestycje.
 • Ubezpieczyciel ustala listę funduszy, w które inwestuje nasze oszczędności.
 • Możemy sami pilnować naszej inwestycji lub zlecić zarządzanie specjaliście w TU.
 • Inwestowanie jest związane z ryzykiem finansowym. Możemy zyskać dodatkowe pieniądze lub stracić dużą część środków.
 • Ubezpieczyciel pobiera od nas różne opłaty przez cały okres trwania umowy.
 • Przy rezygnacji z kontynuowania umowy, wypłacamy nasze zgromadzone środki.
 • W pierwszych latach umowy jest to niekorzystne, ponieważ tracimy dużą część wpłaconej kwoty.
 • Wypłata kapitału z polisy na życie z funduszem kapitałowym jest wolna od podatku dochodowego, ale wypracowany zysk jest objęty podatkiem "Belki".

 

Część polisy -  ochrona życia:

 • Wartość odszkodowania za śmierć zależy od wybranej sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% sumy ubezpieczenia.
 • Jeśli w inwestycji stracimy znaczną część pieniędzy - odszkodowanie za śmierć nadal będzie gwarantowane.
 • Jeśli inwestowana składka przyniesie zysk - odszkodowanie za śmierć będzie wyższe.
 • Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.
 • Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy.
 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia śmierci.
 • Wypłata świadczenia za śmierć z polisy na życie z funduszem kapitałowym jest wolna od podatku dochodowego.
 • Możemy odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w terminie 30 dni od jej zawarcia. Oświadczenie przekazujemy Ubezpieczycielowi na piśmie.
 • Możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w trakcie trwania polisy zgodnie z zapisami OWU.
 • W pierwszych latach trwania umowy wypowiedzenie jest niekorzystne - tracimy dużą część wpłaconej kwoty przez opłatę likwidacyjną.

 

 • Ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich przed problemami finansowymi po naszej śmierci.
 • Wypłata z polisy ubezpieczeniowej zapewni naszej rodzinie komfort życia, gdy nas zabraknie.
 • Mamy szansę na korzystną inwestycję i dodatkowy zysk z naszych oszczędności.

  Pamiętajmy, że taka forma ubezpieczenia jest związana z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.
 • Śmierć po długotrwałej chorobie.
 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
 • Śmierć w trakcie operacji.
 • Śmierć naturalna.
 • Gdy śmierć była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem.
 • Gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych.
 • Gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo (TU musi wypłacić odszkodowanie jeśli polisę zawarto odpowiednio wcześniej – min. 2 lata przed samobójstwem).
 • Polisa ze zwrotem składki ubezpieczeniowej oznacza regularne niewysokie wpłaty składki na konto TU.
 • Polisa z funduszem kapitałowym to często jedna duża wpłata środków na konto TU oraz duże koszty rezygnacji z umowy w krótkim okresie od jej zawarcia
 • Polisa ze zwrotem składki nie jest związana z ryzykiem finansowym - wypłata składek jest gwarantowana (nie wzrośnie i nie zmaleje).
 • Polisa z funduszem kapitałowym może zakończyć się utratą większości wpłaconych środków.
 • Polisa na życie ze zwrotem składki jest podstawowym ubezpieczeniem na życie z wyjątkowym w ubezpieczeniach zwrotem wpłaconej składki.
 • Polisa na życie z funduszem kapitałowym jest nietypowym ubezpieczeniem na życie z ryzykiem utraty wpłaconej składki na część inwestycyjną.
 • Do polisy na życie z funduszem kapitałowym możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenia ochrony zdrowia (poważne zachorowanie, choroba nowotworowa, inwalidztwo, leczenie szpitalne).
 • Polisa na życie ze zwrotem nie daje takiej możliwości.

 

 • Skorzystaj ze wsparcia Agenta ubezpieczeniowego.
 • Razem z Agentem przygotujesz wniosek o zawarcie polisy na życie z funduszem kapitałowym.
 • Sprawdź dokładnie tabele opłat, wartość wykupu w zależności od terminu rozwiązania umowy.
 • Zdecyduj, czy Twoje oszczędności będziesz inwestować samodzielnie, czy skorzystasz z profesjonalnych narzędzi oferowanych przez TU.
 • Zdecyduj, kto otrzyma wypłatę odszkodowania po Twojej śmierci.
 • Zdecyduj o dodatkowych ubezpieczeniach, które ochronią także Twoje zdrowie.
 • Zapytaj Agenta o szczegóły polisy i przeczytaj OWU.
© 2014-2018 Open Brokers