Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki - to możliwe
aktualne:

15.11.2018

ABC Ubezpieczenie na życie ze zwrotem

Tu znajdziesz najważniejsze zasady ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki. W ABC polis na życie
ze zwrotem znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania 
z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki to połączenie ubezpieczeń - na życie i dożycie.
 • Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki daje nam podwójną korzyść:

~    w przypadku naszej śmierci polisa zapewnia naszym bliskim wypłatę świadczenia zgodnie z sumą ubezpieczenia,
~    a jeśli dożyjemy do końca okresu ubezpieczenia, otrzymamy zwrot wpłaconych składek.

 • Wartość wpłaconych składek, które odzyskamy, jest gwarantowana i nie zależy od sytuacji na rynku.
 • Wartość procentowa odzyskanej składki zależy od wybranego okresu ubezpieczenia.
 • Składka ubezpieczeniowa jest indeksowana - czyli rośnie minimalnie co rok, by zrównoważyć działanie inflacji w długim okresie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki obejmuje wszystkie przyczyny śmierci.
 • Kupując polisę na życie ze zwrotem składki wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone na wypadek śmierci.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki w OWU. Przeczytanie OWU przy tak złożonym ubezpieczeniu jest niezbędne.
 • Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki zawieramy na długi okres.
 • W całym okresie ubezpieczenia zobowiązujemy się do regularnego wpłacania składki ubezpieczeniowej.
 • Wpłaconą składkę odzyskamy, gdy nasza polisa się zakończy.
 • Kupując polisę na życie ze zwrotem składki, wybieramy:

sumę ubezpieczenia - czyli wysokości świadczenia wypłaconego na wypadek śmierci
okres ubezpieczenia - 10 lat, 15 lat, 20 lat itd.
rodzaj wpłat składki - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

 • Po zawarciu polisy nie będzie możliwa zmiana sumy ubezpieczenia i okresu polisy.
 • W polisie wskazujemy osoby uposażone, które otrzymają odszkodowanie po naszej śmierci (ustalamy % sumy ubezpieczenia dla każdej z osób).
 • Zawarcie ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki wymaga oceny naszego zdrowia w ankiecie medycznej oraz często badań lekarskich (koszt badań ponosi TU).
 • Pamiętajmy, że informacje w ankiecie medycznej muszą być zgodne z prawdą.
 • Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki możemy wykupić dla innych osób, np. członków rodziny.
 • Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 18 roku życia do 61 roku życia.

Część polisy -  ochrona życia:

 • Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% wybranej sumy ubezpieczenia.
 • Naszym obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto TU.
 • Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.
 • Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy.
 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia śmierci.
 • Wypłata świadczenia za śmierć jest wolna od podatku dochodowego.

 

Część polisy - zwrot składki:

 • Zwrot wpłaconych składek z polisy nastąpi w dwóch przypadkach:

~   zakończenie umowy ubezpieczenia z upływem okresu ubezpieczenia

Ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które przekazywaliśmy do TU przez cały okres polisy. 100% wpłaconej składki odzyskamy tylko przy długim okresie ubezpieczenia, im krótszy okres ubezpieczenia, tym mniejsza część zwrotu składki, np. 80%.

~   wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przed jej zakończeniem

Ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które przekazywaliśmy do TU do momentu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Zwrot wpłaconych składek może zależeć od momentu wypowiedzenia - np. min 5 lat wpłacania składki.

 • Ponieważ 100.000 zł dziś nie będzie warte tyle samo za 20 lat, w ubezpieczeniu działa indeksacja. Składka rośnie co rok, by zmniejszyć działanie inflacji. Dzięki temu zwrot składki po 20 latach będzie bardziej korzystny finansowo.
 • Z indeksacji składki możemy zrezygnować, jednak warto zastanowić się nad taką decyzją.
 • Wypłata składek z polisy na życie ze zwrotem składki jest wolna od podatku dochodowego.
 • Możemy odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki w terminie 30 dni od jej zawarcia. Oświadczenie przekazujemy Ubezpieczycielowi na piśmie.
 • Możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki w trakcie trwania polisy zgodnie z zapisami OWU. Otrzymamy wtedy zwrot części wpłaconych składek (zależnie od okresu wpłat i zapisów w OWU).
 • Decyzję o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania polisy warto przemyśleć, aby nie utracić wpłaconych składek.
 • Zwróćmy uwagę na wartość wykupu - czyli wysokość składek, które otrzymamy przy zerwaniu umowy. 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ocenia prawdopodobieństwo naszej śmierci na skutek choroby i nieszczęśliwego wypadku.

Co ma znaczenie:

 • nasz wiek
 • przebyte choroby
 • choroby występujące wśród krewnych
 • obecny stan zdrowia
 • wykonywany zawód
 • uprawiane sporty ekstremalne 

Wysokość składki zależy także od:

 • sumy ubezpieczenia (np. 100.000 zł świadczenia na wypadek śmierci)
 • okresu ubezpieczenia (np. 10 lat, 20 lat)
 • częstotliwości wpłat (np. co miesiąc, 1 raz w roku)
 • wykupionych ubezpieczeń dodatkowych
 • Jeśli dożyjemy do końca polisy otrzymamy zwrot wpłaconych składek - to bardzo korzystna i wyjątkowa sytuacja w ubezpieczeniach.
 • Ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich przed problemami finansowymi po naszej śmierci.
 • Wypłata z polisy ubezpieczeniowej zapewni naszej rodzinie komfort życia, gdy nas zabraknie.

Ubezpieczyciel ocenia ryzyko śmierci osoby ubezpieczonej i decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie. Jeśli ryzyko śmierci jest zdaniem TU zbyt duże - nie wykupimy polisy na życie.

 • Gdy stan zdrowia osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest zły lub ryzyko wystąpienia chorób jest bardzo wysokie (jest to indywidualna ocena Ubezpieczyciela).
 • Gdy wiek osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest wyższy niż akceptuje Ubezpieczyciel (np. pow. 66 lat).
 • Śmierć po długotrwałej chorobie.
 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
 • Śmierć w trakcie operacji.
 • Śmierć naturalna.
 • Gdy śmierć była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem.
 • Gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych.
 • Gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo (TU musi wypłacić odszkodowanie jeśli polisę zawarto odpowiednio wcześniej – min. 2 lata przed samobójstwem).
 • W polisie ze zwrotem składki nie dokupimy dodatkowych ubezpieczeń od poważnego zachorowania, nowotworu, leczenia szpitalnego, dodatkowego ubezpieczenia od śmierci NNW.
 • W polisie ze zwrotem składki nie podniesiemy sumy ubezpieczenia po zawarciu polisy.
 • W polisie ze zwrotem składki nie zmienimy okresu ubezpieczenia po zawarciu polisy.
 • W podstawowej polisie na życie nie otrzymamy zwrotu naszych składek.
 • Skorzystaj ze wsparcia doradcy ubezpieczeniowego Open Brokers.
 • Razem z doradcą przygotujesz wniosek o zawarcie polisy na życie. Może być konieczna ankieta medyczna lub badania lekarskie. Przygotuj informacje na temat swojego stanu zdrowia.
 • Wybierz wysoką sumę ubezpieczenia i sprawdź, jaka wartość została wpisana do polisy.
 • Wybierz okres ubezpieczenia i rodzaj wpłat składki.
 • Wybierając okres ubezpieczenia sprawdź różnice w wysokości zwrotu składki.
 • Sprawdź wartość wykupu przy wcześniejszym zerwaniu umowy.
 • Zdecyduj, kto otrzyma wypłatę odszkodowania po Twojej śmierci.
 • Zapytaj doradcę o szczegóły polisy i przeczytaj OWU.
© 2014-2018 Open Brokers