KNF ureguluje wypłaty zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku.

KNF ureguluje wypłaty zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku.

21-06-201621 czerwca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego obejmuje wszystkie koszty poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym. Zarówno straty majątkowe, jak i niemajątkowe.
Szkody niemajątkowe są szczególnie trudne do oszacowania, ponieważ żadną kwotą pieniężną nie można naprawić szkody osobowej, a jedynie próbować kompensować jej skutki.

 • koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dożywotnia renta zdrowotna
 • zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy w przypadku śmierci osoby bliskiej
 • zadośćuczynienie za własne cierpienie i krzywdy doznane w wyniku zdarzenia
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby bliskiej

 

Zadośćuczynienia przed regulacją

Do tej pory wypłaty zadośćuczynień nie były regulowane w żaden sposób, a to prowadziło do dużych rozbieżności w wysokości wypłat dla ofiar wypadków.
KNF od dawna obserwuje obszar zadośćuczynień. Jakie wnioski przedstawia?

 • brak jednolitego podejścia Ubezpieczycieli do katalogu okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie wielkości szkody
 • brak jednolitego podejścia do wyceny szkód
 • duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi kwotami w podobnych sprawach
 • duże dysproporcje pomiędzy wysokością zadośćuczynienia ustaloną przez Ubezpieczyciela, a zasądzoną ostatecznie przez sąd powszechny

 

Co zmienią regulacje KNF?

Rekomendacje KNF mają wprowadzić jednolite standardy wypłaty zadośćuczynień i zagwarantować poszkodowanym wypłatę zadośćuczynienia w takiej kwocie, która w pełni skompensuje szkodę niemajątkową. Proces ustalania i wypłaty zadośćuczynienia stanie się bardziej transparentny, na czym skorzystają przede wszystkim poszkodowani.

Rekomendacje podzielono na 3 obszary:

 • organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia (od 1 do 9)
 • sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (od 10 do 16)
 • sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia (od 17 do 21)

Dla osób poszkodowanych szczególnie istotny jest obszar trzeci i treść rekomendacji od 17 do 21.

 • Rekomendacja 17 Zakład ubezpieczeń powinien indywidualnie rozważać okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia oraz stosować kryteria ich oceny.
 • Rekomendacja 18 Zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinien, rozważając całokształt okoliczności sprawy, brać pod uwagę okoliczności istotne przy ocenie rozmiaru szkody niemajątkowej.
 • Rekomendacja 19 Zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinien indywidualnie oceniać istnienie więzi emocjonalnej uzasadniającej uzyskanie zadośćuczynienia i jego rozmiar.
 • Rekomendacja 20 Zakład ubezpieczeń może pomniejszyć należne poszkodowanemu zadośćuczynienie o odpowiednią kwotę wynikającą z ustalenia przyczynienia się poszkodowanego lub zmarłego do powstania szkody niemajątkowej lub zwiększenia jej rozmiaru.
 • Rekomendacja 21 Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić, na żądanie poszkodowanego, odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia.

 

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sprawdź pełną treść rekomendacji KNF w sprawie wypłaty zadośćuczynienia.

© 2014-2018 Open Brokers