Nowe zasady reklamacji na rynku finansowym i Rzecznik Finansowy.

Nowe zasady reklamacji na rynku finansowym i Rzecznik Finansowy.

11-10-201511 października 2015 r. weszła w życie "Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym".

Nowe przepisy dają większe prawa Klientom i lepiej chronią ich interesy na rynku produktów i usług finansowych.

Przepisy wprowadzają:

 • nowy tryb rozpatrywania reklamacji Klientów indywidualnych wobec podmiotów rynku finansowego
 • funkcję Rzecznika Finansowego, który reprezentuje Klientów w sporach oraz kontroluje przestrzeganie nowych przepisów na rynku finansowym.

Instytucje, które muszą stosować nowe przepisy to m.in.:

banki, ubezpieczyciele, towarzystwa emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, UFG oraz PBUK.

Do tej pory reklamacje Klientów wobec podmiotów rynku finansowego nie były regulowane przepisami prawa, co dla Klientów było sporym utrudnieniem w dochodzeniu swoich roszczeń.

Co się zmienia od 11.10.2015 r.

 • reklamację można składać pisemnie, telefonicznie lub mailowo
 • reklamację można zgłosić w dowolnej jednostce instytucji, a także u Agenta, który działa w imieniu instytucji finansowej
 • odpowiedzi na reklamację Klienta należy udzielić w terminie 30 dni od wpłynięcia reklamacji
 • w uzasadnionych przypadkach termin może wydłużyć się do max. 60 dni (powody opóźnienia instytucja musi wyjaśnić Klientowi)
 • w przypadku przekroczenia terminu, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta
 • instytucje mają obowiązek szczegółowo informować Klientów o nowych zasadach składania reklamacji i stosować odpowiednie zapisy w umowach z Klientami
 • Rzecznik Finansowy może reprezentować Klienta w sporze z instytucją (jeśli reklamacja nie została rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami Klienta lub nie została rozpatrzona w terminie)
 • Rzecznik Finansowy kontroluje działania instytucji finansowych w zakresie obsługi Klientów
 • Rzecznik może wymierzyć karę pienieżną do 100 tys. zł dla instytucji, która nie stosuje się do obowiązujących przepisów i łamie prawa Klientów w zakresie rozpatrywania reklamacji.
© 2014-2018 Open Brokers