Ubezpieczenia w pakietach specjalnych-tylko w Open Brokers

Pakiety specjalne Open Brokers

Tu znajdziesz ofertę pakietów specjalnych Open Brokers. We współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi tworzymy wyjątkowe pakiety ubezpieczeń, które powstają z myślą o korzyściach dla Klienta. Możesz więc zapłacić niższą składkę za wyższy poziom ochrony.

Nieszczęśliwe wypadki mogą spotkać każdego z nas - niezależnie od tego, jak żyjemy i gdzie pracujemy.

Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie na co dzień, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

We współpracy z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.  przygotowaliśmy ubezpieczenie Pakiet Odpowiedzialni, które zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.

 

Zalety Pakietu Odpowiedzialni:

 • Prosty proces zawarcia umowy, bez badań lekarskich.
 • Ochrona w Polsce i za granicą, 365 dni w roku, 24 h na dobę.
 • Możliwość objęcia ochroną Ciebie oraz Twoich najbliższych.
 • Ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Ochrona na wypadek złamań w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie jest dostępne w 4 wariantach umożliwiających elastyczne dopasowanie wysokości świadczeń i składki do potrzeb Twoich i Twojej Rodziny.

 

Zakres świadczeń i sumy ubezpieczenia

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Opis

Wariant indywidualny

Wariant rodzinny

brązowy

srebrny

brązowy

srebrny

 

 

Suma ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego Głównego

Przez śmierć rozumie się śmierć, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela.

Zwrot wpłaconej składki (nie więcej niż wysokość rocznej składki)

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

Przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i spowodowało u Ubezpieczonego fizyczne obrażenia ciała.

UWAGA!

Zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle, nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się także następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia Ubezpieczonego.

40 000 zł

70 000 zł

40 000 zł

70 000 zł

Śmierć Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

-

40 000 zł

70 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Przez Wypadek komunikacyjny rozumie się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu Ubezpieczony uległ jako:

a) pasażer lub kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym – motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem morskim, promem morskim lub pasażerskim statkiem powietrznym,

b) rowerzysta,

c) pieszy.

40 000 zł

70 000 zł

40 000 zł

70 000 zł

Śmierć Współmałżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego

-

-

40 000 zł

70 000 zł

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego Głównego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Przez Pobyt w szpitalu rozumie się potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, mającym miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, trwający nieprzerwanie, co najmniej 3 dni. W rozumieniu niniejszych OWU pobyt w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka lub Dziecka do szpitala, a kończy w dniu wypisania Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka lub Dziecka ze szpitala.

9 000 zł

18 000 zł

9 000 zł

18 000 zł

Pobyt w szpitalu Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

-

9 000 zł

18 000 zł

Pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

-

4 500 zł

9 000 zł

Złamanie kości Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka, Dziecka grupa III

Przez Złamanie kości rozumie się przerwanie ciągłości tkanki kostnej w następstwie nieszczęśliwego wypadku stwierdzone przez lekarza i potwierdzone dokumentacja medyczną z wyłączeniem jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe objęte zakresem ubezpieczenia jest skutkiem złamania patologicznego, (tzn. złamania powstałego wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości) oraz złamania podokostnowego (tzw. pęknięcia kości) oraz złamania kości, które jest skutkiem choroby lub niepełnosprawności Ubezpieczonego Głównego, zdiagnozowanych przed dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia i będących przyczyną wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

600 zł

1 200 zł

600 zł

1 200 zł

Złamanie kości Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka, Dziecka grupa II

200 zł

400 zł

200 zł

400 zł

Złamanie kości Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka, Dziecka grupa I

100 zł

200 zł

100 zł

200 zł

 

 

Jak zgłosić nieszczęśliwy wypadek i otrzymać świadczenie z ubezpieczenia?

 1. Wypełnij formularz Wniosku o wypłatę świadczenia (Wniosek o wypłatę świadczenia AXA Życie).
 2. Dołącz do niego niezbędne dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się w treści wniosku).
 3. Wyślij wypełniony wniosek wraz z dokumentacją na adres:

  AXA Życie TU S.A. 
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa 
  Obszar Bancassurance i Programów Partnerskich AXA

 

Masz pytania związane z ubezpieczeniem?

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Doradców Open Brokers pod numerem 515 517 515.

 

© 2014-2023 Open Brokers