Regulaminy strony odkrywamyubezpieczenia.pl i Open Brokers

Regulaminy


Regulamin dotyczący korzystania z Serwisu WWW OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Regulaminem)

 

I. POSTANOWIENIA OGóLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy nieodpłatnego korzystania z Serwisu WWW firmy OPEN BROKERS S. A., w ramach którego OPEN BROKERS S. A. zamieszcza informacje związane z tematyką ubezpieczeniową.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

OPEN BROKERS - oznacza firmę Open Brokers S. A. w Warszawie, adres siedziby:  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471759, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 100 000 PLN opłacony w całości, numer NIP 5213653013, REGON 146802717, zajmującą się świadczeniem usług agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego, wpisaną do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod nr 11219443/A; będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu www, uprawnioną do dysponowania zasobami serwisu.

Serwis WWW - oznacza stronę internetową (portal) założoną pod adresem domeny: www.odkrywamyubezpieczenia.pl oraz www.openbrokers.pl.

Zasoby Serwisu WWW - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu WWW, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie treści obejmujące w szczególności informacje o ubezpieczeniach, produktach i usługach, poradniki oraz formularze kontaktowe.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu www w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Formularz kontaktowy - aktywny formularz elektroniczny służący Użytkownikowi do zamówienia rozmowy z infolinią OPEN BROKERS; w formularzu Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej.

Administrator - administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, którym w kontekście tego  regulaminu jest Open Brokers S. A. w Warszawie, adres siedziby:  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471759, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 100 000 PLN opłacony w całości, numer NIP 5213653013, REGON 146802717.

III. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz Użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SIECI INTERNET

 1. Każdy Użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersje przeglądarki internetowej oraz włączony firewall.  Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlony serwis www nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
 3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.                                                                                                                                                    

V. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKóW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBóW SERWISU

 1. Dostęp do zasobów Serwisu WWW nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 2. Dostęp do Serwisu WWW oraz korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne. Jedyne opłaty, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść mogą dotyczyć kosztów przesyłu danych uzależnionych od taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. OPEN BROKERS zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu WWW

 • MS Internet Explorer od 5.0
 • Firefox od 1.0
 • Google Chrome
 1. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 2. OPEN BROKERS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu WWW spowodowany nieodpowiednią konfiguracją sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Użytkownika.

VI. ZOBOWIĄZANIA OPEN BROKERS

OPEN BROKERS zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu WWW na czas nieoznaczony.

VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 1. Użytkownik Indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik Indywidualny w szczególności musi bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania z Serwisu WWW opisanych poniżej.

          2.1.   Użytkownik Indywidualny nie może korzystać z Serwisu WWW OPEN BROKERS w sposób powodujący naruszenie praw własności OPEN BROKERS lub osób trzecich.

          2.2.   Zabronione jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Serwisu WWW. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

          2.3.   Zabronione jest podejmowanie świadomych działań powodujących zbyt duże obciążenie infrastruktury internetowej OPEN BROKERS.

          2.4.   Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów, czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa OPEN BROKERS, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu WWW.

          2.5.   Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych w Serwisie WWW.

          2.6.   Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami, nielegalnego dostępu w charakterze administratora do którejkolwiek części Serwisu WWW.

          2.7.   Użytkownik Indywidualny nie może zamieszczać w Serwisie WWW treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

          2.8.   Zamieszczanie w Serwisie WWW jakichkolwiek linków do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich możliwe jest jedynie za zgodą OPEN BROKERS wyrażoną w formie pisemnej.

          2.9.   OPEN BROKERS oświadcza iż posiada prawa autorskie do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się w Serwisie WWW lub posiada prawo do ich wykorzystania.

         2.10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności intelektualnej. W szczególności poprzez powstrzymanie się od wykorzystania treści Serwisu WWW w celu jej dalszej publikacji.

         2.11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści prezentowanych w Serwisie WWW wyłącznie w zakresie osobistego użytku.

 1. W wypadku naruszenia przez Użytkownika Indywidualnego, któregoś z powyższych zapisów OPEN BROKERS ma prawo zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do Serwisu WWW.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. OPEN BROKERS oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu WWW, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). OPEN BROKERS nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu WWW.
 2. OPEN BROKERS nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których linki zostały zamieszczone w Serwisie WWW OPEN BROKERS.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie WWW tekstów.
 4. OPEN BROKERS nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu WWW zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie w serwisie WWW
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu WWW można kierować na adres siedziby OPEN BROKERS oraz pod adres e-mail kontakt@openbrokers.pl
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu WWW należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail kontakt@openbrokers.pl).
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez OPEN BROKERS zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane nadawcy umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 7. Prawem właściwym do stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 9. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Polityka Open Brokers S.A. dotycząca plików cookies

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej („Serwis WWW”), której operatorem jest Open Brokers S.A. w Warszawie, adres siedziby:  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471759, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 100 000 PLN opłacony w całości, numer NIP 5213653013, REGON 146802717 (dalej „Spółka”).

 

 1. Serwis WWW jest prowadzony pod domeną www.odkrywamyubezpieczenia.pl oraz www.openbrokers.pl.
 2. Serwis WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu WWW pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Spółki do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;

c)       utrzymania sesji Użytkownika Serwisu WWW (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. Na stronach Serwisu WWW mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 2. W ramach Serwisu WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a)      sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b)      stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

c)      cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

W ramach Serwisu WWW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Nazwa pliku cookie

Cel i zawartość

 

TD_UNIQUE_IMP

To cookie jest instalowane dla każdej unikalnej odsłony. W przypadku gdy ciasteczko tego typu już jest zainstalowane na urządzeniu klienta zostanie ono zastąpione nowym po wygenerowaniu nowej, unikalnej odsłony.

BT

Identyfikatory kategorii i częstotliwości wyświetlania.

 

PHPSESSID

Identyfikator sesji, bez danych osobowych

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

 

Te pliki cookie są używane do pobierania informacji o sposobie użytkowania strony internetowej odkrywamyubezpieczenia.pl przez odwiedzających. Używamy tych informacji do zestawiania raportów oraz doskonalenia strony. Pliki cookie zbierają informacje w anonimowej formie, takie jak liczbę osób odwiedzających stronę, miejsce, z którego dany odwiedzający

AFFID

Cookie zawiera informacje o ostatnim źródle wizyty użytkownika na stronie.

 

Conversion

Te pliki cookie zapisują się w przeglądarce użytkownika podczas wizyty na stronie umożliwiających identyfikację użytkownika. Pozwalają na anonimowe mierzenie konwersji z reklamy oraz lepsze dopasowanie reklam w sieci google.

 

Id

Cookie zapisane w przeglądarce użytkownika po kliknięciu w reklamę, pozwala na anonimowe mierzenie konwersji z reklamy.

JSESSIONID

Te pliki cookie przechowują wartość unikatowej identyfikacji przeglądarki z danymi sesji na serwerze.

 

open_session

Te pliki cookie przechowują wartość unikatowej identyfikacji przeglądarki z danymi sesji na serwerze.

 

salesmore_affid

Cookie zawiera informacje o ostatnim źródle wizyty użytkownika na stronie.

 

 

 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Spółka przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółka zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu WWW. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

a)      czas nadejścia zapytania,

b)      czas wysłania odpowiedzi,

c)       nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)      informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę Spółki nastąpiło przez odnośnik,

f)       informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy Spółki, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu WWW okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura serwisu WWW nie zawiera błędów itp.

 1. Pliki cookies na stronach Serwisu WWW z reguły nie zbierają danych osobowych. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego, tj. jego wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 3. Operator Serwisu WWW informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu WWW.
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

 

Regulamin profili social media spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez Open Brokers S.A profili w social media oraz warunki korzystania z tych profili przez osoby odwiedzające.  Profile prowadzone są przez Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000471759.
 2. Pojęcia w Regulaminie:
a)  Moderator/Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzanie profilu i realizację postanowień Regulaminu.
b)  Profil Social Media – profile w portalu Facebook oraz LinkedIn prowadzone przez Open Brokers S.A. pod adresem:  Facebook.com/openbrokers Facebook.com/odkrywamyubezpieczenia linkedin.com/company/open-brokers-s-a.
c)  Treści – posty, komentarze, materiały, informacje i dane umieszczane w profilach social media.
d)  Użytkownik – osoba odwiedzająca profil social media po wcześniejszym zalogowaniu do portalu.

 

§ 2 Cele prowadzenia profili social media

 1. Celem prowadzenia profili social media jest edukacja konsumencka w zakresie ubezpieczeń indywidualnych oraz przybliżanie użytkownikom działalności Open Brokers S.A.

 

§ 3 Publikowanie informacji w profilach

 1. Za zamieszczanie postów i komentarzy w profilach social media odpowiada Moderator/Administrator oraz na zasadzie dobrowolności Użytkownicy portali social media.
 1. Moderator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

a)  za merytoryczną wartość, rzetelność oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników;

b)  względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika treści.

 1. Użytkownik publikujący treści w profilach odpowiada za ich rzetelność i nienaruszanie praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub praw majątkowych, czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w profilach treści, które zawierają:

a)  sformułowania powszechnie uważane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje;

b)  materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne;

c)  materiały szkodliwe dla profili, Moderatora/Administratora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;

d)  materiały niezwiązane z tematyką profili.

 1. Moderator/Administrator ma prawo do ukrywania lub usuwania wypowiedzi/komentarzy/postów użytkowników jeśli:

a)  naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników, osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub prawa majątkowe czy wizerunek;

b)  naruszają wizerunek podmiotów gospodarczych i są skierowane przeciwko tym podmiotom;

c)  nie są tematycznie związane z edukacją ubezpieczeniową;

d)  nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie;

e)  poprzez bazowanie na informacjach nierzetelnych i nieprawdziwych naruszają wizerunek Open Brokers S.A.;

f)   zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (spam), nie będące tematycznie związane z edukacją ubezpieczeniową i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;

g)  stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.;

h)  są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;

i)   naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;

j)   uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie profili oraz możliwości korzystania z nich przez innych Użytkowników.

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z profili z uwzględnieniem § 3 pkt 2-5, a w szczególności do usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne danego portalu social media.
 1. Moderator ma prawo do:

a)  publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na Profilach bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;

b)  publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat;

c)  usuwania treści, o których mowa w pkt 5, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do profili osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie i działającym na ich niekorzyść.

 

§ 4 Kontrola i odpowiedzialność za prowadzenie profili

 1. Osobą odpowiedzialną za zawartość profili social media, zgodność treści z prawem i Regulaminem profili social media jest Moderator/Administrator, współpracujący z departamentem PR Open Brokers S.A.
 1. Open Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

a)  niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych w postach;

b)  przerwy w funkcjonowaniu profili powstałe z przyczyn technicznych;

c)  szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu;

d)  bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych treści.

 1. Open Brokers S.A. dokłada wszelkich starań, aby zawartość profili social media zamieszczana przez Moderatora/Administratora miała wysoką wartość merytoryczną, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z zawartości profili Open Brokers S.A.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
 3. Open Brokers S.A. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania w profilu lub w serwisie Open Brokers S.A. pod adresem: www.odkrywamyubezpieczenia.pl.
 4. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profili można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@openbrokers.pl.

Inspektor Ochrony Danych Open Brokers S.A.

Milena Jasińska

e-mail: zgody@openbrokers.pl

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez kontakt korespondencyjny na adres siedziby Open Brokers S.A.Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Informacja dotycząca praw Klienta oraz zasad przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 48.
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres zgody@openbrokers.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)   w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Brokers S.A., w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego Open Brokers S.A. – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

b)   w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3, cele, o których mowa w lit. a) i b), mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

c)   w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którym dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT, a także franczyzobiorcom i partnerom w sieciach sprzedaży.
 3. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne - nie stanowi wymogu ustawy, umowy ani nie warunkuje jej zawarcia.
 7. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
© 2014-2021 Open Brokers