Pożar, zalanie, włamanie w domu - jak uzyskać odszkodowanie
aktualne:

02.02.2023

ABC szkody DOM

ABC szkody DOM to najważniejsze zasady postępowania przy szkodzie w domu lub mieszkaniu.
Znajdziesz tu niezbędne informacje, które pomogą Ci uzyskać odszkodowanie i złagodzić skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

 • szkodę w domu lub mieszkaniu zgłoś do TU niezwłocznie
 • jeśli doszło do pożaru, napadu, kradzieży, ucierpiało zdrowie i życie osób - jak najszybciej zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie
 • zrób zdjęcia miejsca zdarzenia - będą pomocne przy szacowaniu rozmiarów szkody
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia tak, by szkoda nie powiększała się
 • TU ustali wizytę rzeczoznawcy, który na miejscu przygotuje raport z oględzin
 • zaczekaj na rzeczoznawcę TU zanim rozpoczniesz usuwanie szkód - chyba, że jest to konieczne dla ratowania życia i zdrowia osób lub zabezpieczenia przed powiększeniem szkody
 • TU na podstawie raportu z oględzin ustali wartość odszkodowania - sprawdzi także wyłączenia swojej odpowiedzialności
 • ocena okoliczności zdarzenia jest bardzo szczegółowa w przypadku pożaru - TU musi wykluczyć podpalenie umyślne przez ubezpieczonego
 • Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania licząc od dnia zgłoszenia szkody
 • zadzwoń pod wyznaczony numer pomocy w TU i zgłoś zdarzenie
 • opisz sytuację i zapytaj, czy Twoja polisa na pewno obejmuje taką formę pomocy
 • czekaj na przybycie odpowiednich służb lub zorganizowanie pomocy
 • jeśli nie przekroczysz limitu i pomoc nie wymaga dodatkowych kosztów - nic nie płacisz
 • pamiętaj o wyłączeniach - jeśli wystąpią - zwrócisz koszty udzielonej pomocy
 • wystarczy, że podasz osobie, która została poszkodowana, numer swojej polisy i nazwę Ubezpieczyciela
 • jeśli Twój wariant OC w życiu prywatnym obejmuje ten rodzaj szkody i nie ma wyłączeń odpowiedzialności -  Ubezpieczyciel oszacuje wartość strat i wypłaci odszkodowanie
 • pamiętaj, by opisać okoliczności zdarzenia wraz z poszkodowanym
 • zrób zdjęcia szkody

Szkody w ubezpieczeniu mieszkania i domu to szkody majątkowe w murach, w stałych i ruchomych elementach wyposażenia oraz w obiektach obok domu, takie jak:

 • spalenie
 • zalanie wodą
 • zniszczenie
 • dewastacja
 • utrata majątku w wyniku kradzieży
 • także pomoc w przypadku awarii
 • także skutki naszych działań wobec osób trzecich
 • pożar
 • kradzież z włamaniem i rozbojem (często za dopłatą)
 • powódź (często za dopłatą) - ochrona rozpoczyna się z opóźnieniem (np. 30 dni)
 • przepięcia (często za dopłatą)
 • wandalizm/dewastacja
 • zalanie (z własnej winy lub przez osoby trzecie)
 • uderzenie pioruna
 • opad/deszcz nawalny
 • huragan
 • grad
 • wybuch/eksplozja
 • lawina
 • napór śniegu
 • osunięcie ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • dym i sadza
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzewa lub masztu
 • akcja ratownicza
 • upadek statku powietrznego (samolot, śmigłowiec, paralotnia) 

także:

 • awaria sprzętu rtv i agd (Home Assistance)
 • nagłe zachorowanie (Home Assistance)
 • szkoda osoby trzeciej (OC w życiu prywatnym)
 • szkody majątkowe - główne ubezpieczenie mieszkania i domu
 • pomoc - ubezpieczenie Home Assistance (assistance domowy, pomoc w domu)
 • odpowiedzialność za cudze szkody - OC w życiu prywatnym
 • szkody osobowe (zdrowie i życie) - własne polisy NNW w życiu prywatnym oraz polisy na życie
 • Jeśli doszło do pożaru, kradzieży, napadu, ucierpiało zdrowie i życie osób - zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie.
 • Zrób zdjęcia uszkodzeń - będą pomocne przy szacowaniu rozmiarów szkody.
 • Zabezpiecz miejsce zdarzenia tak, by szkoda nie powiększała się.
 • zdjęcia szkody
 • notatka Policji (tylko, gdy Policja była wezwana na miejsce zdarzenia)
 • oświadczenie sprawcy wypadku drogowego (gdy szkoda wynika z winy kierowcy pojazdu)
 • własna dokumentacja medyczna - wynik konsultacji lekarskiej, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw
 • Główna zasada brzmi - niezwłocznie.
 • Szkoda i jej okoliczności muszą zostać ocenione przez TU zanim czas je zmieni.
 • Kodeks cywilny daje nam 3 lata na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, ale ten sam kodeks pozwala Ubezpieczycielom ustalić inny termin zgłoszenia szkody - zapisany w OWU.
 • Szkody zgłaszamy telefonicznie lub online - każde TU ma wskazany numer i adres do zgłaszania szkód.
 • Kolejne wskazówki przekaże nam Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody.
 • Zgłaszamy szkodę w naszym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Ubezpieczyciel przekaże nam listę dokumentów i będzie czekał na ich uzupełnienie.
 • TU ustali wizytę rzeczoznawcy, który na miejscu przygotuje raport z oględzin.
 • TU na podstawie raportu z oględzin ustali wartość odszkodowania - sprawdzi także wyłączenia swojej odpowiedzialności.
 • Ocena okoliczności zdarzenia jest bardzo szczegółowa w przypadku pożaru - TU musi wykluczyć podpalenie umyślne przez ubezpieczonego.

 

 • Ubezpieczyciel ma obowiązek kontaktu w sprawie szkody w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.
 • TU przekazuje nam listę dokumentów, wyjaśnia wszystkie wątpliwości i koordynuje proces likwidacji.
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić nam odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

W zależności od wykupionej polisy i jej wariantu:

 • wypłata odszkodowania za zniszczenia, utracone wyposażenie
 • opłacenie kosztów akcji ratunkowej, oczyszczenia terenu
 • opłacenie kosztów poszukiwania przyczyny szkody

Nie otrzymasz odszkodowania za zniszczone lub skradzione elementy, takie jak:

 • dane i programy komputerowe
 • kamienie i metale szlachetne nieoprawione
 • broń i trofea
 • dokumenty i rękopisy
 • karty płatnicze, papiery wartościowe
 • wyposażenie biurowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
 • i inne, które znajdziesz w OWU
 • Zależy od rozmiaru i rodzaju szkody.
 • Zależy od wartości, na jaką ubezpieczyliśmy dom lub mieszkanie.
 • Zależy od wariantu likwidacji, jaki został wybrany przy zakupie polisy (wartość odtworzeniowa, czy wartość rzeczywista).

Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu wybieramy sposób wyceny szkody. Gdy dojdzie do zdarzenia, Ubezpieczyciel oszacuje wartość odszkodowania zgodnie z wybranym wariantem:

 • wartość odtworzeniowa - kwota odszkodowania ma zapewnić przywrócenie naszego utraconego/zniszczonego majątku do stanu nowego

(w skrócie: kwota odszkodowania pozwala nam odkupić wszystkie utracone lub zniszczone części majątku - kupujemy więc elementy nowe, podobnego rodzaju i nie gorszej jakości)

 • wartość rzeczywista - kwota odszkodowania jest obniżona - uwzględnia stopień zużycia majątku i spadek jego wartości
(w skrócie: odszkodowanie będzie obliczone w wartości nowej/rynkowej, a następnie obniżone o amortyzację, czyli zużycie utraconego majątku ze względu na jego wiek) w OWU znajdziesz informacje o stawce amortyzacji.
 • Jeśli nie akceptujesz kwoty odszkodowania, zawsze możesz się odwołać od decyzji TU na piśmie, telefonicznie lub mailowo  - TU ma obowiązek udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni (max 60 dni) zgodnie z ustawą obowiązującą od 11.10.2015 r.
 • Napisz wniosek o ponowne wyliczenie odszkodowania - znajdź zapisy OWU i odpowiednie przepisy prawa (skorzystaj z Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).
 • Możesz także złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, który będzie pośredniczył w Twoim sporze z Ubezpieczycielem.
 • Ostatecznie możesz wystąpić do sądu z pozwem przeciwko Ubezpieczycielowi.

Na odwołanie i skargi masz 3 lata od dnia "wymagalności roszczenia" (czyli od dnia wydania przez TU decyzji o przyznanej kwocie odszkodowania).

 •  Nie otrzymasz odszkodowania, gdy Twoja polisa nie obejmuje zdarzenia, do którego doszło;

jeśli np. nie ubezpieczyłeś domu i mieszkania od powodzi lub kradzieży, nie otrzymasz odszkodowania za swoje szkody.

 • Nie otrzymasz odszkodowania z wykupionej polisy, gdy podczas szkody pojawią się wyłączenia odpowiedzialności TU.

        

Listę wyłączeń zawsze znajdziesz w swoim OWU.

         Oto przykłady:

 • umyślne działania ubezpieczonej osoby, jej niedbalstwo lub rażące zaniedbanie
 • zagrzybienie, wilgoć
 • zniszczenie instalacji na skutek zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach
 • szkody wynikające ze spożycia alkoholu i innych środków odurzających
 • wandalizm - graffiti
 • skutki działań górniczych, robót ziemnych (zapadanie się ziemi, zalanie i inne szkody)
 • skutki awarii sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych
 • skutki działań wojennych, strajków, zamieszek
 • Jeśli nasz dom został uszkodzony przez kierowcę pojazdu - odszkodowanie otrzymamy z polisy OC sprawcy wypadku.
 • Jeśli nasz dom lub mieszkanie zostały uszkodzone przez działania przedsiębiorstwa (np. przepięcie, awaria sieci, zniszczenie budynku) - możemy dochodzić odszkodowania z polisy OC działalności gospodarczej firmy.
 • Jeśli nasz dom lub mieszkanie zostały uszkodzone przez instytucje państwowe - wojsko, policja, mienie publiczne - możemy dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
 • Kodeks Cywilny art. 805-834
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • OWU do każdego ubezpieczenia dobrowolnego
© 2014-2023 Open Brokers