Wypadek, choroba - sprawdź, jak otrzymać odszkodowanie
aktualne:

10.06.2023

ABC szkody ŻYCIE

ABC szkody ŻYCIE to najważniejsze zasady postępowania przy szkodzie związanej ze zdrowiem i życiem.
Znajdziesz tu niezbędne informacje, które pomogą Ci uzyskać odszkodowanie i złagodzić skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

 

Szkody w ubezpieczeniach osobowych (ochrony życia i zdrowia) dotyczą uszczerbku na zdrowiu i utraty życia osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenia ochrony życia i zdrowia chronią nas w każdej sytuacji: w pracy, w domu, podczas wypoczynku, uprawiania sportów.

Podstawowe ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

 

 • Śmierć po długotrwałej chorobie.
 • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
 • Śmierć w trakcie operacji.
 • Śmierć z przyczyn naturalnych.
 • Śmierć w wyniku samobójstwa.
 • Śmierć dziecka.

 

Ubezpieczenie ochrony zdrowia kupione indywidualnie lub jako uzupełnienie do polisy na życie, zapewnia nam wypłatę świadczenia w następujących sytuacjach:

 

 • Skutki poważnego zachorowania (choroba nowotworowa, zawał, udar, przeszczep).
 • Skutki nagłego, nieszczęśliwego wypadku: w pracy, w domu, podczas uprawiania sportu (poparzenie, złamania, uszkodzenia organów wewnętrznych).

   -  trwałe inwalidztwo (utrata kończyn, części organów wewnętrznych, uszkodzenia mózgu)
   -  całkowita niezdolność do pracy zarobkowej na skutek inwalidztwa
   -  trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenia ciała i kończyn w wyniku złamań, chorób, poparzeń)
   -  konieczność leczenia szpitalnego

 

W przypadku utraty życia lub zdrowia, możemy skorzystać jednocześnie ze wszystkich ubezpieczeń, jakie wykupiliśmy i uzyskać świadczenie z każdej polisy oddzielnie.

Możemy także skorzystać z polis sprawców naszej szkody – OC kierowcy, OC w życiu prywatnym, NNW dla kierowców i pasażerów pojazdów.

 

Śmierć

 • podstawowe ubezpieczenie na  życie
 • ubezpieczenie od śmierci NNW (indywidualne, szkolne)
 • ubezpieczenie grupowe (dla pracowników firm)
 • ubezpieczenie na życie połączone z gromadzeniem oszczędności
 • ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów pojazdów
 • ubezpieczenie OC sprawcy wypadku drogowego
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy szkody

 

Utrata zdrowia

 • indywidualne ubezpieczenie zdrowotne od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
 • ubezpieczenia dokupione do polisy na życie:

  - poważne zachorowania
  - trwałe inwalidztwo
  - leczenie szpitalne

 • ubezpieczenie grupowe (dla pracowników firm)
 • ubezpieczenie NNW oferowane w szkołach, na uczelniach
 • ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów pojazdów
 • ubezpieczenie OC sprawcy wypadku drogowego
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy szkody
 • Jeśli w wyniku zdarzenia ucierpiało życie i zdrowie – należy zadzwonić pod numer 112 i wezwać fachową pomoc.
 • Każdy uszczerbek na zdrowiu, zachorowanie, wypadek musi być potwierdzony przez lekarza.
 • Odpowiednia dokumentacja lekarska będzie podstawą do wypłaty świadczenia z polisy.

W zależności od wykupionych polis ubezpieczeniowych i ich wariantów Ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie pieniężne lub pokryje poniesione koszty.

 

Świadczenie pieniężne za:

 • śmierć (wypłacone osobom wskazanym w polisie lub bliskim zmarłego)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (zgodnie z OWU do polisy lub orzeczeniem komisji lekarskiej Ubezpieczyciela) – zwykle jako % utraty zdrowia
 • zachorowanie (np. w przypadku diagnozy choroby nowotworowej)
 • operację chirurgiczną (której celem jest przywrócenie zdrowia lub ratowanie życia)
 • krzywdy i cierpienia psychiczne w wyniku choroby własnej lub utraty bliskich w wypadku drogowym (z OC sprawcy zdarzenia drogowego)
 • leczenie inwazyjne (np. radio i chemioterapia)
 • pobyt w szpitalu (za każdą dobę)

Renta zdrowotna w przypadku znacznego uszczerbku na zdrowiu, trwałej niezdolności do pracy zarobkowej, inwalidztwa.

Zwrot kosztów poniesionych na:

 • zakup leków
 • rehabilitację
 • zakup protez.

 

 • Zależy od sumy ubezpieczenia w polisie na życie, w polisie NNW.
 • Zależy od rodzaju szkody, stopnia uszczerbku na zdrowiu.
 • Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie dokumentacji medycznej, OWU do polisy i orzeczenia komisji lekarskiej Ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek kontaktu w sprawie szkody w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.
 • TU przekazuje nam listę dokumentów, wyjaśnia wszystkie wątpliwości i koordynuje proces odszkodowawczy.
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić nam świadczenie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 • Jeśli leczenie trwa i nie można określić stopnia uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczyciel wypłaci nam kwotę bezsporną, która wynika z zapisów umowy lub przepisów k.c.
 • Jeśli nie akceptujesz kwoty odszkodowania, zawsze możesz się odwołać od decyzji TU na piśmie, telefonicznie lub mailowo  - TU ma obowiązek udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni (max 60 dni) zgodnie z ustawą obowiązującą od 11.10.2015 r.
 • Napisz wniosek o ponowne wyliczenie odszkodowania - znajdź zapisy OWU do polisy i odpowiednie przepisy prawa (skorzystaj z Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).
 • Możesz także złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, który będzie pośredniczył w Twoim sporze z Ubezpieczycielem.
 • Ostatecznie możesz wystąpić do sądu z pozwem przeciwko Ubezpieczycielowi.

Na odwołanie i skargi masz 3 lata od dnia "wymagalności roszczenia" (czyli od dnia wydania przez TU decyzji o przyznanej kwocie odszkodowania).

 • Nie otrzymasz odszkodowania, gdy Twoja polisa nie obejmuje zdarzenia, do którego doszło; jeśli np. nie ubezpieczyłeś swojego zdrowia, a jedynie życie – nie otrzymasz odszkodowania za złamanie, czy poparzenie ciała.
 • Nie otrzymasz odszkodowania z wykupionej polisy, gdy podczas szkody pojawią się wyłączenia odpowiedzialności TU:

-  gdy utrata zdrowia lub życia była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem
-  gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych
-  gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo (TU musi wypłacić odszkodowanie jeśli polisę zawarto odpowiednio wcześniej -  2 lata przed samobójstwem)
-  gdy ubezpieczający zataił znane sobie informacje na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, o które pytał Ubezpieczyciel

 • Jeśli utraciliśmy zdrowie lub życie na skutek wypadku drogowego z winy kierowcy pojazdu - świadczenie zostanie wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku.
 • Jeśli utraciliśmy zdrowie lub życie na skutek działań przedsiębiorstwa - możemy dochodzić odszkodowania z polisy OC działalności gospodarczej firmy.
 • Jeśli utraciliśmy zdrowie lub życie na skutek  działań instytucji państwowych - wojsko, policja, mienie publiczne - możemy dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
 • Kodeks Cywilny art. 805-834
 • Kodeks Cywilny art. 444-447
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • OWU do każdego ubezpieczenia dobrowolnego
© 2014-2023 Open Brokers