Pomoc w ubezpieczeniach - Rzecznik Finansowy, UFG, KNF

Pomoc instytucji

Sprawdź, jakie instytucje nadzorują rynek ubezpieczeń i udzielają pomocy w sprawach ubezpieczeniowych.
Do nich możesz zwrócić się z pytaniem, zażaleniem i skargą na działania Ubezpieczyciela.

www.ufg.pl

  • UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków, spowodowanych przez właścicieli pojazdów bez ubezpieczenia OC (środki na odszkodowania pochodzą ze składek, które wpłacają wszystkie TU).
  • UFG kontroluje i wymierza kary właścicielom pojazdów bez ubezpieczenia OC oraz prowadzi windykację kosztów odszkodowań.
  • UFG we współpracy z TU prowadzi bazę ubezpieczeń komunikacyjnych. Baza zawiera informacje o zawartych polisach oraz szkodach. 
  • UFG przejmuje wypłatę odszkodowań od Ubezpieczycieli, którzy ogłosili upadłość.
  • W UFG sprawdzimy historię naszych szkód.
  • Zweryfikujemy ważność ubezpieczenia OC innego pojazdu. baza UFG
  • UFG zajmie się także wypłatą odszkodowania za naszą szkodę, gdy sprawca nie ma polisy OC.

 

DYŻUR: dni powszednie 8:00-17:00
pod numerem tel. 22 53 96 100

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa

www.uokik.gov.pl

UOKiK zajmuje się ochroną interesów konsumentów. Nadzoruje także rynek pod względem uczciwości konkurencji i wzorców umownych. Jeśli w umowie (także w OWU do polisy) znajdzie się zapis godzący w interesy konsumentów, zostaje on wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych. Taki zapis nie może być już stosowany przez inne podmioty, których działalności dotyczy.

Do UOKiK możemy składać zażalenia na niedozwolone zapisy w OWU i nieuczciwe wobec klientów praktyki Ubezpieczycieli.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 556 08 00

 

www.pbuk.pl

  • PBUK zajmuje się systemem Zielonej Karty. Zielona karta to certyfikat, potwierdzający zawarcie polisy OC dla pojazdu. Dokument jest wymagany przez niektóre kraje, jak  Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Turcja, Mołdawia.
  • PBUK zajmuje się procesem likwidacji szkód wyrządzonych na terenie Polski przez pojazdy zarejestrowane w innym kraju.
  • Jeśli dojdzie do wypadku na terenie UE z udziałem polskiego pojazdu - PBUK udzieli informacji o ubezpieczeniu pojazdu sprawcy.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

tel. 22 551 51 00

www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Sąd Polubowny przy KNF rozstrzyga spory pomiędzy instytucjami finansowymi, a ich klientami. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy o wartości przedmiotu sporu wyższej niż 500 zł.

Sąd Polubowny daje możliwość skorzystania z mediacji. Dwie strony sporu spotykają się dobrowolnie, by w rozmowie i wymianie argumentów osiągnąć kompromis w sporze. Mediacjom towarzyszy bezstronny i niezależny mediator.

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 262 40 54

www.knf.gov.pl

KNF nadzoruje działanie rynku finansowego w Polsce. Pod nadzorem KNF są także Towarzystwa Ubezpieczeniowe. KNF wydaje rekomendacje, kontroluje działalność TU, sprawdza stan finansów, sposób likwidacji szkód. Nakłada kary finansowe.

Do KNF można zgłaszać skargi związane z naruszeniem prawa przez TU. W przypadku problemów z likwidacją szkody, warto rozpocząć od Rzecznika Finansowego.

www.rf.gov.pl

Rzecznik dba o interesy ubezpieczonych oraz reprezentuje ich sprawy wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Do rzecznika można zgłosić pytanie lub skargę, związaną z działalnością TU.
Jeśli działania Ubezpieczyciela są niepokojące, mamy trudności z uzyskaniem odszkodowania lub z kontaktem z TU – możemy zgłosić zażalenie do Rzecznika Finansowego.
Jeśli mamy wątpliwości związane z ubezpieczeniem – możemy złożyć prośbę o wyjaśnienie do Rzecznika.

Pod adresem www.rf.gov.pl znajdziemy także wiele szczegółowych informacji o ubezpieczeniach.

Zgodnie z nową ustawą o reklamacjach na rynku finansowym i Rzeczniku Finansowym, Rzecznik może włączyć się do sporu między Klientem, a instytucją finansową.

Podjęcie działań przez Rzecznika w imieniu Klienta jest możliwe, gdy instytucja finansowa nie uwzględnia roszczeń Klienta mimo złożonej reklamacji.
Dlatego wniosek (skargę/zażalenie) do Rzecznika Finansowego można skierować, gdy droga reklamacji jest nieskuteczna i nie realizuje oczekiwań Klienta.

 

DYŻUR: dni powszednie 8:00-18:00
pod numerem tel. 22 333 73 28

mail do składania zapytań:
biuro@rf.gov.pl

 

Skargi na działanie Ubezpieczyciela należy składać wyłącznie w formie pisemnej pod adresem:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

© 2014-2021 Open Brokers