Praktyczny słownik ubezpieczeń Open Brokers

Słownik

W słowniku Open Brokers znajdziesz wyjaśnienia ważnych pojęć ubezpieczeniowych. Opisujemy te hasła, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.

Za brak ubezpieczenia OC pojazdu grożą kierowcy i właścicielowi pojazdu dotkliwe kary.

 1. W razie wypadku. czy kolizji  kierowca i właściciel pojazdu zapłacą z własnej kieszeni za wszystkie zniszczenia i szkody ofiar.
 2. Za brak OC (niezależnie od wypadku) właściciciel pojazdu zapłaci karę finansową wymierzoną przez UFG.

Wysokość opłaty karnej za brak OC pojazdu zależy od:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kontroli
 • rodzaju pojazdu, którego właściciel nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC:
    - samochody osobowe – 2-krotność  minimalnego wynagrodzenia za pracę
    - samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
    - pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej:
    - do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
    - 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
    - powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
W 2017 roku pełna opłata karna dla samochodów osobowych wynosi 4000 zł, dla samochodów ciężarowych 6000 zł.
Stłuczka - zdarzenie drogowe, w którym nie ucierpieli ludzie.
Dotyczy ubezpieczenia Autocasco.
Polega na redukowaniu sumy ubezpieczenia pojazdu przy każdej szkodzie w okresie trwania polisy. Jeśli wartość szkód przekroczy sumę ubezpieczenia - umowa Autocasco jest zakończona i musimy opłacić nową polisę. Możemy doubezpieczyć pojazd po każdej szkodzie i wyrównać sumę ubezpieczenia do pełnej kwoty. Jest możliwość rezygnacji z opcji - konsumpcja sumy ubezpieczenia za dopłatą składki.
Sposób wypłaty odszkodowania przy zniszczeniu pojazdu - TU wycenia wartość szkody i przedstawia kosztorys naprawy pojazdu. Po naszej akceptacji kosztorysu, Ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie. Uszkodzony pojazd naprawiamy zgodnie z naszą decyzją w wybranym warsztacie lub samodzielnie. W przypadku Autocasco - wybieramy wariant naprawy przy zakupie polisy. Ta opcja może być korzystna, ale uważajmy na zaniżanie odszkodowania.
Zbiór czynności i decyzji, które prowadzą do wypłaty odszkodowania/świadczenia za powstałą szkodę. Lub do usunięcia skutków szkody.
Przedstawiciel Ubezpieczyciela, który ocenia rozmiar zgłoszonej przez nas szkody. Likwidator/rzeczoznawca ocenia szkodę osobiście podczas wizyty umówionej przez TU. Likwidator wykonuje zdjęcia i sporządza protokół szkód, zadaje także pytania właścicielowi polisy. Przygotowane dokumenty przekazuje do Ubezpieczyciela, by wypłacił odszkodowanie. W przypadku szkód związanych ze zdrowiem, likwidatorem jest zwykle lekarz orzecznik.
Zespół działań, które prowadzą do sprzedaży ubezpieczenia, ale nie są w pełni etyczne i zgodne z prawem. Np. wprowadzenie Klienta w błąd co do cech i zakresu ubezpieczenia, sprzedaż ubezpieczenia, które nie odpowiada potrzebom Klienta, wprowadzanie w błąd w reklamie, ukrywanie istotnych cech ubezpieczenia.
Multiagent to agent ubezpieczeniowy, który oferuje sprzedaż ubezpieczeń kilku, a nawet kilkunastu Ubezpieczycieli.
U agenta wyłącznego możemy wykupić polisę tylko jednego TU, a to ogranicza nam możliwość wyboru.
Tymczasem multiagent zapewnia nam wybór polisy z szerokiej oferty kilku ubezpieczycieli. Dlatego nasze ubezpieczenie może być lepiej dopasowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych.
Działalność multiagenta jest chroniona polisą ubezpieczeniową OC.
Występuje, gdy wartość majątku podana w polisie przekracza jego wartość rynkową. Składka ubezpieczeniowa jest wtedy wyższa, ale w przypadku szkody z Autocasco nie otrzymamy odszkodowania wyższego niż wartość rynkowa pojazdu. Nadubezpieczenie jest więc nieopłacalne. W ubezpieczeniu domu mamy szansę otrzymać odszkodowanie w kwocie podanej w polisie. Jednak TU będzie wnikliwie sprawdzać zasadność wypłaty.
Występuje, gdy wartość ubezpieczonego mienia podana w polisie jest niższa niż jego wartość rynkowa. Składka jest co prawda atrakcyjna, ale w razie szkody otrzymamy także niższe odszkodowanie. Środki otrzymane od Ubezpieczyciela nie wystarczą nam na odtworzenie majątku.

Nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniach są związane z popularną polisą od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Warto pamiętać, że nieszczęśliwy wypadek ma swoją definicję, która jest stosowana wśród Ubezpieczycieli.

I tak: nieszczęśliwy wypadkek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (poza organizmem człowieka), które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

Nie jest nieszczęśliwym wypadkiem pojawiający się nagle udar, zawał, wylew - nawet jeśli w konsekwencji doprowadził do upadku i uszkodzenia ciała.

Dobrowolne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zwane często NW. Polisa NNW obejmuje uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej oraz śmierć osoby ubezpieczonej. Dwa podstawowe rodzaje NNW to:

 • komunikacyjne NNW dla kierowcy i pasażerów pojazdów (obejmuje skutki korzystania z pojazdu) oraz
 • zdrowotne NNW, które obejmuje skutki różnych, nagłych, nieszczęśliwych wypadków - ich katalog jest opisany w polisie NNW.

Przeczytaj więcej o: NNW kierowcy i pasażerów pojazdu     NNW zdrowotnym

Możliwość zachowania zniżek za bezszkodową jazdę, nawet gdy w okresie trwania polisy dojdzie do zdarzenia - to korzystna opcja, która wymaga dopłaty składki. Ochrona zniżek jest opłacalna, gdy mamy już wysokie zniżki lub więcej pojazdów do ubezpieczenia (ponieważ utrata zniżki spowoduje znaczny wzrost składek). Opcja ochrony zniżek działa tylko w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w tym samym TU. Jeśli zmienimy ubezpieczyciela, szkoda z poprzedniego roku polisowego wpłynie na utratę części zniżek.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC chroni każdego kierowcę, który prowadzi pojazd. OC obejmuje wszystkie szkody, jakie wyrządzi kierowca w trakcie korzystania z pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania ofiarom w wysokości: do 6,07 mln euro za szkody osobowe i do 1,22 mln euro za szkody rzeczowe. W ubezpieczeniu OC wina kierowcy nie ma znaczenia (poza wyłączeniami odpowiedzialności opisanymi w ustawie).
Dowiedz się więcej o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokrywa koszty szkód, które wyrządzimy przypadkowo innym osobom. Podczas uprawiania sportu, przez dziecko, psa (np. wypadek na rowerze, wybita szyba, uszkodzony samochód, pogryzienie przez psa). Jeśli mamy wykupioną polisę OC, nasz Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione straty osób trzecich.
Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
© 2014-2018 Open Brokers