Praktyczny słownik ubezpieczeń Open Brokers

Słownik

W słowniku Open Brokers znajdziesz wyjaśnienia ważnych pojęć ubezpieczeniowych. Opisujemy te hasła, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.

Przedłużenie umowy ubezpieczenia na kolejny okres (zwykle 12 miesięcy). Za odnowienie polisy można uzyskać zniżkę w składce - zniżkę dla lojalnego Klienta.
Odpowiedzialność kierowcy w ubezpieczeniu OC pojazdu ma dwie formy:
  • odpowiedzialność na zasadzie winy (deliktowa): gdy kierowca jest bezpośrednio odpowiedzialny za zdarzenie (np. nadmierna prędkość, nieostrożność, nietrzeźwość)
  • odpowiedzialność na zasadzie ryzyka: gdy do zdarzenia doszło przypadkowo, nie z winy kierowy (np. pęknięta opona, wtargnięcie psa na jezdnię, silny wiatr)

W określonych przypadkach jest możliwe odstąpienie od umowy ubezpieczenia.

Gdy polisę zawarliśmy przez internet lub telefonicznie - 30 dni na odstąpienie (7 dni dla firm) (nie obejmuje polis zawartych na okres do 30 dni).

Gdy kupiliśmy polisę w placówce - pod warunkiem, że okres ubezpieczenia to minimum 6 m-cy - 30 dni na odstąpienie (7 dni dla firm). W przypadku wystąpienia szkody - odstąpienie nie jest możliwe.

Pieniężna rekompensata strat (szkód) osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej, które powstały w wyniku zdarzenia. Kwota odszkodowania jest wypłacona przez TU zgodnie z umową ubezpieczenia (zgodnie z OWU lub ustawą ). Pojęcie odszkodowania dotyczy szkód majątkowych. Drugi rodzaj rekompensaty to świadczenie, które dotyczy szkód w zdrowiu i życiu osoby ubezpieczonej lub jest rekompensatą za śmierć lub wypadek osoby bliskiej.
W ubezpieczeniach (szczególnie przy szkodach) osoba trzecia to osoba, której nie obejmuje wprost zawarta umowa ubezpieczenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zbiór zasad korzystania z polisy, naszych praw i obowiązków związanych z kupioną polisą ubezpieczeniową. Z OWU dowiemy się, jak chroni nas polisa oraz kiedy nie możemy liczyć na odszkodowanie. Przeczytanie OWU jest niezbędne do właściwego korzystania z polisy.
Polisolokata jest produktem bezpiecznym, jest to połączenie ubezpieczenia na dożycie i bezpiecznej lokaty o oprocentowaniu zbliżonym do rynkowego. Polisokolatę zawieramy na krótki okres, bez opłat likwidacyjnych. Ubezpieczyciel wypłaca nam na koniec polisy premię o wartości oprocentowania lokaty. Dzięki temu nie płacimy podatku Belki od wypracowanych zysków. Często jednak wśród sprzedawców polisolokatą nazywane są polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - które nie są bezpieczną formą lokowania naszych oszczędności. Pamiętajmy, że polisolokata to nie polisa z UFK.
Prawo Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz UFG do żądania od sprawcy szkody zwrotu wszystkich kosztów wypłaconego odszkodowania. Prawo do regresu wynika z wyłączeń w ubezpieczeniach. Jeśli sprawca szkody z ubezpieczenia OC był nietrzeźwy, osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy, ale kierowca będzie musiał zwrócić wszystkie koszty. Jeśli pojazd nie ma ważnej polisy OC - koszty wypłaconych odszkodowań poniesie kierowca (sprawca wypadku) i właściciel pojazdu.
To ponowne wyliczenie składki ubezpieczeniowej do już kupionej polisy. Rekalkulacja jest konieczna, gdy zmieniają się czynniki istotne dla polisy – np. zmiana właściciela pojazdu, zmiana wyposażenia pojazdu, zmiana wyposażenia domu itp.
Rekalkulacja może obniżyć lub podwyższyć składkę ubezpieczenia.
W ubezpieczeniach ryzyko to zdarzenie, które polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową; ryzyko to np. kradzież pojazdu, uszkodzenie pojazdu, nieszczęśliwy wypadek.
Rzecznik dba o interesy ubezpieczonych oraz reprezentuje ich sprawy wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych. Do Rzecznika można zgłosić pytanie lub skargę związaną z działalnością TU. Przeczytaj więcej o Rzeczniku Finansowym.
Sposób wypłaty odszkodowania (naprawy) przy zniszczeniu pojazdu - Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na konto warsztatu, który naprawia nasz pojazd. To warsztat ustala z Towarzystwem Ubezpieczeniowym realny kosztorys naprawy. Jest to korzystna i wygodna opcja. W ubezpieczeniu Autocasco wybieramy wariant wypłaty (kosztorysowy lub serwisowy) w momencie zakupu polisy. W przypadku szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia - możemy wybrac sposób naprawy pojazdu dowolnie w procesie likwidacji szkody.
Inaczej cena polisy ubezpieczeniowej.
Zachowuje wartość pojazdu przez cały okres trwania polisy, bez względu na spadek ceny pojazdu ze względu na wiek. Jest to korzystna opcja, która wymaga dopłaty. (szczególnie korzystna dla nowych pojazdów)
Maksymalna wysokość odszkodowania (świadczenia), jaką możemy otrzymać od Ubezpieczyciela w razie szkody (w polisach ochrony zdrowia świadczenie może być wyższe np. 150% sumy ubezpieczenia). Sumę ubezpieczenia ustalamy przy zakupie polisy - to bardzo ważny moment. Szczególnie w polisach na życie, od ciężkich chorób, czy NNW warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia - od niej zależy wysokość wypłaty. W przypadku polisy OC pojazdu - suma ubezpieczenia jest gwarantowana w ustawie, w przypadku AC - zależy od rynkowej wartości pojazdu. 
© 2014-2018 Open Brokers