Praktyczny słownik ubezpieczeń Open Brokers

Słownik

W słowniku Open Brokers znajdziesz wyjaśnienia ważnych pojęć ubezpieczeniowych. Opisujemy te hasła, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.

Negatywny skutek zdarzenia, związany z naruszeniem zdrowia, utratą życia lub uszkodzeniem mienia, np. złamana ręka, uszkodzony kręgosłup, zniszczenie lub kradzież pojazdu, zalane mieszkanie, pożar domu.
Szkoda całkowita to poważne uszkodzenie pojazdu, którego skala uniemożliwia naprawę pojazdu lub koszt naprawy byłby wyższy od wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. Odszkodowanie przy szkodzie całkowitej jest pomniejszone o wartość wraku pojazdu, który ubezpieczony może sprzedać.
Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać sposób szacowania szkody całkowitej z polisy Autocasco. Np. aby stwierdzić szkodę całkowitą - koszty naprawy muszą przekroczyć 70% wartości rynkowej pojazdu.
W przypadku polisy OC sprawcy - szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych).
Rekompensata strat (szkód) poniesionych przez osobę ubezpieczoną lub poszkodowaną, gdy dotyczą jej zdrowia i życia. Świadczenie jest w rzeczywistości tym samym, co odszkodowanie. Różnica polega na tym, że odszkodowanie dotyczy majątku i przywraca nasz zniszczony majątek do stanu sprzed szkody. Nie można jednak przywrócić zdrowia fizycznego i psychicznego do stanu sprzed szkody - dlatego występuje pojęcie świadczenia jako rekompensaty i próby zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienie. 
Zbiór informacji i kryteriów, które TU bierze pod uwagę przy obliczaniu ceny polisy ubezpieczeniowej.
Osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę za polisę. Zwykle Ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba.
Ubezpieczenie połączone z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Część składki jest przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową naszego życia, a część jest inwestowana w jednostki funduszy. Jest to produkt obciążony ryzykiem inwestycyjnym - możemy stracić nasze wpłacone oszczędności lub wypracować zysk. Trudno także zerwać taką umowę, ponieważ jest zawierana na wiele lat, a rezygnacja wiąże się z opłatą w wysokości nawet 90% wpłaconych środków. Na rynku produkty z UFK często nazywane są mylnie polisolokatą - to wprowadza w błąd i sprawia, że nieświadomie decydujemy się na podpisanie takiej ryzykownej umowy.
Każdy z nas chciałby odzyskać składkę wpłaconą na ubezpieczenie. Ubezpieczyciele czasem dają nam taką możliwość. W przypadku ubezpieczenia na życie wpłacamy składkę przez kilka lat, a następnie możemy odzyskać całość lub część wpłat - pod warunkiem, że bezpiecznie dożyliśmy do tego momentu. To bardzo korzystne rozwiązanie.
Osoba lub osoby, które korzystają z ochrony z polisy ubezpieczeniowej.
Inaczej franszyza redukcyjna. Wartość, o którą Ubezpieczyciel pomniejszy wypłatę naszego odszkodowania. Udział własny może być opisany w polisie i OWU jako kwota w PLN lub % odszkodowania. Udział własny obniża składkę, ale przy szkodzie jest niekorzystny, dlatego warto z niego zrezygnować za dopłatą składki. Czyli wykupić zniesienie udziału własnego.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków, spowodowanych przez właścicieli pojazdów bez OC.
UFG kontroluje i wymierza kary właścicielom pojazdów bez ubezpieczenia OC oraz prowadzi windykację kosztów odszkodowań.
UFG prowadzi bazę ubezpieczeń komunikacyjnych (baza zawiera informacje o zniżkach za bezszkodową jazdę).
W aplikacji "UFG baza" na smartfon oraz online można sprawdzić aktualność polisy OC każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Osoba, która otrzyma odszkodowanie z polisy na życie w razie śmierci ubezpieczonego.
Dotyczy ubezpieczenia domu i mieszkania. Jest to sposób wyceny odszkodowania należnego po szkodzie, w którym odszkodowanie musi być wystarczające, by zakupić na rynku nowe mienie nie gorszej jakości (bez względu na wiek mienia w chwili zdarzenia). Jest to korzystna opcja szacowania wartości majątku do wypłaty odszkodowania.
Dotyczy ubezpieczenia domu i mieszkania. Jest to sposób wyceny odszkodowania należnego po szkodzie, który uwzględnia wiek uszkodzonego majątku. Odszkodowanie zwykle oblicza się jako wartość rynkową nowego majątku i stosuje współczynnik zużycia, by obniżyć kwotę odszkodowania. Jest to niekorzystna opcja szacowania wartości majątku do wypłaty odszkodowania.

Sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia wynikają z odpowiedzialności osoby ubezpieczonej za powstanie szkody (także jako częściowa odpowiedzialność lub przyczynienie do powstania szkody).

Wyłączenia w ubezpieczeniach dobrowolnych są opisane w OWU (np. rażące zaniedbanie, udział w bójce, próba samobójcza).

Wyłączenia dotyczą także ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela co do niektórych rodzajów szkód (zawsze opisane w OWU).

 

Główne wyłączenia w ubezpieczeniach:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • brak uprawnień do kierowania pojazdem
  • ucieczka z miejsca zdarzenia
  • nielegalne korzystanie z pojazdu
  • działanie umyślne
  • rażące zaniedbanie
  • zatajenie istotnych informacji.
Zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu, w którym ucierpiało zdrowie i życie ludzi.
© 2014-2018 Open Brokers