ABC ubezpieczenia NNW zdrowotne - sprawdź co wybrać
aktualne:

10.06.2023

ABC NNW zdrowotne

Tu znajdziesz najważniejsze zasady ubezpieczenia ochrony zdrowia NNW. W ABC ubezpieczenia NNW zdrowie znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego nieszczęśliwy wypadek to najczęściej nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (poza organizmem człowieka), które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

 

 • NNW zdrowie czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie dobrowolne i osobowe (dotyczy naszego zdrowia i życia).
 • NNW zdrowie zapewnia rekompensatę finansową w przypadku trwałej utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • NNW zdrowie może pokryć także koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, pobytu w szpitalu.
 • Wysokość odszkodowania z NNW określana jest procentowo, jako stopień utraty zdrowia.  Odszkodowanie jest liczone jako część wybranej sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za szkodę. Dlatego warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia w NNW.
 • NNW zdrowie zapewnia także wypłatę odszkodowania z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą dowolnie ustalać warunki dla polis NNW zdrowie, dlatego ważne jest, by przeczytać OWU.
 • Ubezpieczenie NNW zdrowie możemy zawrzeć na dowolny okres. Zwykle kupujemy NNW na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 • Kupując polisę wybieramy sumę ubezpieczenia, okres ubezpieczenia oraz wariant ochrony.
 • W okresie trwania polisy możemy zwiększyć sumę ubezpieczenia i zmienić zakres ochrony.
 • Możesz odstąpić od umowy NNW zdrowie w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli polisę kupiono przez internet lub telefon. (pobierz wzór odstąpienia)
 • Jeśli kupiłeś NNW zdrowie bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy.(pobierz wzór odstąpienia)
 • Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.

 

 • Cena polisy NNW zależy od wybranej sumy ubezpieczenia.
 • Suma ubezpieczenia wpływa na wysokość odszkodowania, ponieważ wypłata z NNW zależy od stopnia utraty zdrowia i jest obliczana jako % od sumy ubezpieczenia.
 • Cena polisy zależy także od wybranego wariantu ochrony (np. śmierć, uszkodzenie ciała, zwrot kosztów leczenia).
 • Wybierając polisę NNW zwróćmy uwagę na dodatkową ochronę - limit zwrotu kosztów leków, rehabilitacji.

W zależności od wariantu polisy NNW oraz oferty wybranego Ubezpieczyciela, możemy liczyć na szeroki zakres świadczeń z polisy.

Oto przykładowe świadczenia z NNW:

 

 • świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • świadczenie za uszkodzenie ciała

 

Rozszerzenia ochrony, które zwykle wymagają dopłaty:

 • świadczenie za śmierć (tylko nieszczęśliwy wypadek)
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji
 • zwrot kosztów zakupu leków, protez
 • świadczenie za pobyt w szpitalu
 • świadczenie z tytułu całkowitego inwalidztwa
 • assistance medyczny

 

Ubezpieczyciele dowolnie ustalają wyłączenia odpowiedzialności za szkodę z polisy NNW zdrowie. Są to okoliczności, które wykluczają (wyłączają) odpowiedzialność TU z tytułu zawartej polisy NNW. Listę wyłączeń zawsze znajdziesz w OWU.

Przykładowe wyłączenia w NNW:

 • stan nietrzeźwości lub odurzenia narkotykami
 • brak ważnych uprawnień do kierowania pojazdem
 • działanie umyślne na własną niekorzyść lub działanie przestępcze
 • próby samobójcze
 • udział w bójkach
 • uprawianie sportów ekstremalnych (chyba że rozszerzono NNW o taką opcję)
 • działania wojenne, zamieszki, strajki

 

 • NNW zdrowie zapewnia nam wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Zabezpieczamy w ten sposób siebie i swoich bliskich.
 • Jeśli masz kilka polis NNW, możesz skorzystać z każdej z nich przy tym samym zdarzeniu.
 • Polisa NNW zdrowie obejmuje także wypadki związane z ruchem pojazdów. Możesz wykorzystać 2 polisy - NNW auto oraz NNW zdrowie.

 

 • wybierz wysoką sumę ubezpieczenia w NNW -  pamiętaj, że niska suma ubezpieczenia to niskie odszkodowanie
 • wybierz odpowiedni do swoich potrzeb wariant ochrony
 • sprawdź, czy wybrany wariant obejmuje odszkodowanie za śmierć
 • zapytaj doradcę o warunki polisy NNW
 • przeczytaj OWU do polisy NNW

 

 • zgłoś się do lekarza i poinformuj o zdarzeniu
 • zbieraj dokumentację medyczną, rachunki za lekarstwa i rehabilitację
 • jak najszybciej zgłoś szkodę do TU (telefonicznie lub online)
 • przekaż TU wszystkie wymagane dokumenty do szkody wraz z dokumentacją medyczną
 • zaczekaj na informację o zebraniu komisji lekarskiej
 • czekaj na decyzję TU o wypłacie świadczenia za utracone zdrowie
 • TU ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia zgłoszenia szkody
 • zawsze możesz się odwołać od decyzji TU lub złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, masz na to 3 lata od wydania decyzji o wypłacie odszkodowania
 • uważaj na wyłączenia - jeśli wystąpią nie otrzymasz odszkodowania
© 2014-2023 Open Brokers