Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

Różne

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia do polisy są zapisane wszystkie informacje o naszym ubezpieczeniu. Terminy zgłaszania szkód, zdarzenia objęte ochroną, sytuacje wykluczające odpowiedzialność TU, sposób wyceny szkody. Zapoznanie się z OWU do polisy pozwoli nam najlepiej korzystać z ubezpieczenia i uniknąć rozczarowania przy wypłacie odszkodowania.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. (art. 812 k.c.) (pobierz wzór odstąpienia)

Szkody AUTO

Pamiętajmy, aby spisać dwa egzemplarze oświadczenia sprawcy zdarzenia. Dokument będzie potrzebny osobie poszkodowanej oraz sprawcy. Jeśli w zdarzeniu ucierpiało zdrowie i życie ludzi, na miejsce musimy wezwać Policję. W tej sytuacji dokumentem opisującym zdarzenie, będzie notatka Policji.
Gdy w wypadku lub kolizji uczestniczy kilka pojazdów i kilku kierowców, ubezpieczyciele mają kłopot z ustaleniem winnego. Zdarza się, że winę za zdarzenie ponosi kilku kierowców, a wtedy odszkodowanie będzie obniżone proporcjonalnie do wpływu na zdarzenie. Proces ustalania, które TU wypłaci odszkodowanie, któremu kierowcy i w jakiej wysokości - będzie długotrwały.
Jeśli doszło do stłuczki z innym kierowcą (bez ofiar w ludziach), nie musimy wzywać Policji. Jednak zawsze jest ryzyko, że sprawca zdarzenia po przyznaniu się do winy i podpisaniu oświadczenia sprawcy - zmieni zdanie i wycofa oświadczenie. W tej sytuacji czeka nas walka o odszkodowanie w sądzie. Takich problemów unikniemy, jeśli wezwiemy na miejsce stłuczki patrol Policji, który potwierdzi przebieg zdarzenia i winę sprawcy.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach to tak poważne uszkodzenie pojazdu, że jego naprawa będzie ekonomicznie nieopłacalna lub technicznie niemożliwa i będzie zagrażać bezpieczeństwu. Odszkodowanie wypłacane przy szkodzie całkowitej jest pomniejszane o wartość "wraku" pojazdu.

W przypadku polisy OC sprawcy - szkoda całkowita może być ustalona tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych).

Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia Autocasco - tutaj Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać sposób szacowania szkody całkowitej. Np. aby stwierdzić szkodę całkowitą - koszty naprawy pojazdu muszą przekroczyć 80% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą, wówczas naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. Zasady szacowania szkody całkowitej znajdziemy w OWU do naszej polisy AC.

W przypadku ubezpieczenia OC sprawcy - szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu jest większy niż wartość pojazdu sprzed szkody. W przypadku polisy Autocasco ubezpieczyciel może ustalić zasady orzekania szkody całkowitej dowolnie - znajdziemy je w OWU.
Nie możesz uciec z miejsca zdarzenia i musisz udzielić pomocy ofiarom. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, by szkoda nie powiększała się, wystawić trójkąt ostrzegawczy. I wezwać Policję, gdy jest taka konieczność (ofiary w ludziach, ucieczka sprawcy, nietrzeźwość kierowcy, brak OC).
Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym koniecznie zgłoś się do lekarza i opisz zdarzenie - nawet jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości. Poproś także o zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją o udziale w wypadku. Skutki wypadku mogą się pojawić z opóźnieniem. Szczególnie częste są uszkodzenia kręgosłupa, które dają objawy nawet po kilku miesiącach.
Jeśli kierowca pojazdu potrąci rowerzystę, wszystkie szkody pokryje ubezpieczenie OC pojazdu. Należy zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy. Będzie potrzebne - oświadczenie sprawcy, dokumentacja medyczna, pomocne będą także zdjęcia.
W terminie 7 dni od zgłoszenia szkody, Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpocząć proces likwidacji szkody. W tym czasie przekazuje osobie poszkodowanej niezbędne informacje o dokumentach i przebiegu procesu likwidacji. Umawia także wizytę rzeczoznawcy/likwidatora, jeśli jest konieczna.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili zgłoszenia szkody. W tym czasie TU zbiera wszystkie informacje o szkodzie i oblicza wysokość naszego odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony, by wyjasnić szczególne okoliczności zdarzenia. Odszkodowanie otrzymamy w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności. W przypadku odszkodowania z OC sprawcy - wyjaśnianie okoliczności nie może trwać dłużej niż 90 dni od zgłoszenia szkody.
Twoja polisa OC zawsze chroni Twoich pasażerów, nawet wtedy, gdy jesteś sprawcą szkody. Pasażerowie mogą zgłosić się do Twojego Ubezpieczyciela o odszkodowanie, gdy ponieśli szkody w wyniku zdarzenia.
Prawo do pojazdu zastępczego z OC sprawcy gwarantuje Ci ustawa. Pojazd zastępczy otrzymujesz na czas niezbędny do zakończenia naprawy Twojego uszkodzonego pojazdu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie powinno dowolnie ustalać Twoich praw do pojazdu zastępczego z OC.
TU ma prawo odmówić Ci wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że Twój pojazd był niesprawny technicznie w chwili zdarzenia. Jeśli niesprawność pojazdu miała istotny wpływ na zdarzenie, nie otrzymasz odszkodowania. (dotyczy: Autocasco, NNW auto)
© 2014-2024 Open Brokers