Ubezpieczenie na życie - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki ŻYCIE

Wskazówki ŻYCIE to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o ubezpieczeniach ochronnych zdrowia i życia. Wskazówki Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.
Warto je poznać, by lepiej korzystać z polisy.

UFK to nietypowe ubezpieczenia. W takiej polisie wpłacamy nasze pieniądze na konto Ubezpieczyciela. Środki są inwestowane – często ryzykownie. Pobierane są także opłaty. Gdy polisa się zakończy, otrzymamy zwrot środków i zależnie od sytuacji na rynku – możemy zyskać lub stracić część wpłaconych pieniędzy. Część składki jest przeznaczona na ochronę życia. W razie naszej śmierci – Ubezpieczyciel wypłaci naszym bliskim pełną sumę ubezpieczenia niezależnie od utraty środków.
Polisa z funduszem kapitałowym daje szansę na zyski z wpłaconego kapitału. Jednak inwestowanie pieniędzy w funduszach zawsze wiąże się z ryzykiem. Mamy więc szansę na zysk, ale dużo większe szanse na straty. Wielu klientów jest rozczarowanych takim „ubezpieczeniem”, szczególnie w pierwszych latach trwania umowy.
Jeśli śmierć na skutek samobójstwa nastąpi po upływie 2 lat od zawarcia polisy, Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania. TU może skrócić okres zabezpieczający max do 6 miesięcy i umieścić odpowiedni zapis w OWU. (Kodeks Cywilny art. 833)
Ubezpieczenia grupowe oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe za pośrednictwem pracodawców mogą mieć bardzo szeroki zakres i korzystne warunki finansowe. Warto sprawdzić, jaką ofertę ma dla nas Ubezpieczyciel. Możemy uzyskać świadczenie przy urodzeniu dziecka, chorobie dziecka, leczeniu członków najbliższej rodziny i wielu innych sytuacjach.
Od umowy ubezpieczenia zawartej przez internet lub telefon, możesz odstąpić na piśmie - w terminie 30 dni. Jeśli polisę kupiono w placówce Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub u agenta - możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni, pod warunkiem, że okres polisy przekracza 6 miesięcy. W praktyce - polisa na życie jest zawierana na co najmniej 12 miesięcy, dlatego możesz od niej odstąpić w obu przypadkach. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (pobierz wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość) (pobierz wzór odstąpienia od umowy zawartej w placówce)
W każdej umowie ubezpieczenia na życie musi znaleźć się zapis o możliwości jej rozwiązania. Przeczytajmy OWU, by zapoznać się z warunkami wypowiedzenia umowy. Przy ubezpieczeniach ze zwrotem składki oraz polisach z UFK – wypowiedzenie umowy zbyt wcześnie będzie dla nas niekorzystne.
Do umowy kredytowej na dom lub mieszkanie musimy wykupić ubezpieczenie na życie. Takie polisy oferuje nam na miejscu bank. Składka jest zwykle korzystna, ale pamiętajmy, że polisy oferowane przez bank chronią nas tylko do wysokości zaciagniętego kredytu. Wypłacone po naszej śmierci świadczenie przejmie w całości bank - na spłatę kredytu. 
Pakiety medyczne oferuje w Polsce kilka dużych firm. Pakiety zapewniają ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, a nawet zabiegi i leczenie szpitalne. Warto z nich korzystać, ale przed wyborem firmy i pakietu sprawdźmy dokładnie, jaki zakres usług oferuje każdy z pakietów. Mogą się różnić - specjalizacją lekarzy, limitem wizyt, zakresem badań,
Podstawowe ubezpieczenie na życie chroni wyłącznie naszych bliskich i tylko na wypadek naszej śmierci. Jeśli chcemy ubezpieczyć swoje zdrowie od skutków chorób i wypadków musimy wykupić ubezpieczenie zdrowia. Ubezpieczyciele często oferują ubezpieczenie na życie wraz z dodatkową ochroną zdrowia. Takie polisy mają zwykle swoje nazwy własne – inne w każdym TU. Dlatego aby porównać oferty między sobą, trzeba uważnie sprawdzić zakres ochrony zdrowia i życia.
Sprawdź dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia do polisy NNW, którą wykupiłeś by chronić się w pracy, w szkole, w życiu codziennym. NNW może nie obejmować wybicia zęba u dziecka, zwichnięcia kostki itp. Warto też pamiętać o zasadach ochrony w miejscu pracy, o odpowiednim obuwiu i odzieży ochronnej - ich brak może skutkować odmową wypłaty świadczenia.
Czytajmy dokładnie umowy związane z inwestycją naszych oszczędności i ubezpieczeniem. Umowa polisolokaty jest bezpieczna, ale często pod tą nazwą kryją się niekorzystne zapisy i próba wprowadzenia w błąd. Pod pojęciem polisolokaty są ukrywane polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) - ryzykowne, długoterminowe i niekorzystne, gdy chcemy z nich zrezygnować przedterminowo.
Polisa na dożycie to wyjątkowe ubezpieczenie - zapewnia wypłatę „premii”, gdy bezpiecznie dożyjemy do końca umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może także zapewnić ochronę na wypadek śmierci, ale zwykle w ograniczonej kwocie - do wysokości sumy wpłaconych składek.
Kodeks cywilny reguluje wypłatę odszkodowania za śmierć w wyniku samobójstwa. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie musi wypłacić świadczenia, jeśli samobójstwo nastąpiło w ciągu 2 lat od zawarcia polisy na życie. Po upływie 2 lat - ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu przez TU, ale nie mniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia polisy.
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia wypłatę świadczenia za trwałą utratę zdrowia. Wartość świadczenia zwykle jest obliczana od sumy ubezpieczenia - jako % uszczerbku na zdrowiu.  Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa wartość świadczenia z NNW. Przy małej sumie ubezpieczenia – wypłata może nas rozczarować. Warto sprawdzić w OWU, jaki % SU gwarantuje Ubezpieczyciel za różne zdarzenia. NNW może objąć także zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy itp.
Ubezpieczenie NNW obejmuje Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli do polisy NNW dokupimy dodatkową ochronę na wypadek śmierci, świadczenie będzie wypłacone za śmierć wyłącznie w nieszczęśliwym wypadku. A więc nagłą i niespodziewaną w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. w wypadku samochodowym, upadku z wysokości, napadu.
Polisa na życie ma zapewnić naszym bliskim ochronę finansową na wypadek naszej śmierci. Suma ubezpieczenia to wartość świadczenia, które otrzymają nasi bliscy. Dlatego suma ubezpieczenia powinna być jak najwyższa. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższy poziom składki, którą wpłacamy do Ubezpieczyciela. W polisach ze zwrotem możemy odzyskać wpłaconą składkę po zakończeniu ubezpieczenia.
Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym (UFK) nie cieszą się dobrą opinią. Wielu klientów traci dużą część wpłaconych środków. Na konto Ubezpieczyciela wpłacamy nasze oszczędności jednorazowo lub jako regularną składkę, a Ubezpieczyciel je inwestuje. Celem inwestycji jest zysk, ale istnieje też duże ryzyko utraty pieniędzy. Dlatego zawarcie takiej umowy należy bardzo dobrze przemyśleć. Umowy inwestycyjne mogą być korzystne w długim okresie, min. 10 lat.
W ofercie Ubezpieczycieli są ubezpieczenia na życie, które dają możliwość odzyskania składki wpłaconej w ramach polisy. To bardzo korzystne ubezpieczenia ze zwrotem. Polisa ze zwrotem to: wypłata świadczenia osobom bliskim w razie naszej śmierci, a w przypadku bezpiecznego dożycia do końca ubezpieczenia - zwrot wpłaconych składek. To bezpieczne ubezpieczenie bez ryzyka utraty środków.
Podstawowa polisa na życie obejmuje tylko śmierć osoby ubezpieczonej. Aby uzyskać odszkodowanie za skutki chorób i wypadków, leczenie szpitalne - musimy rozszerzyć naszą polisę na życie o dodatkowe ubezpieczenia. Np. od poważnych zachorowań, nowotworów, inwalidztwa, leczenia szpitalnego, następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie na życie chroni tylko bliskie Ci osoby. Po Twojej śmierci otrzymają one odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia. Jako osoba ubezpieczona nie skorzystasz z polisy. Możesz jednak zabezpieczyć się od skutków utraty zdrowia i kupić ubezpieczenia dodatkowe, np. NNW (zdrowie), ubezpieczenie od poważnych zachorowań, nowotworów, inwalidztwa.
Informacje zawarte w ankiecie medycznej mają duży wpływ na decyzję o naszym ubezpieczeniu. Jeśli nie udzielimy szczerych odpowiedzi i zataimy istotne informacje o naszym zdrowiu, możemy nie otrzymać odszkodowania.
© 2014-2024 Open Brokers